World Class Manufacturing - jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

      Od początku lat osiemdziesiątych jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Siły te to m.in.: globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów mających zmieniające się wymagania i oczekiwania. Przedsiębiorstwa chcą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku oraz doskonalić swoją organizację, dlatego zostają opracowywane przez producentów światowych marek modele doskonałości określające standardy produkcji światowej klasy (World Class Manufacturing).

World Class Manufacturing (WCM), czyli zintegrowany, kompleksowy model zarządzania bazuje na takich koncepcjach, jak:

  •  Total Quality Control (TQC) dotyczy kontroli jakości, która obejmuje całe przedsiębiorstwo,
  •  Total Productive Maintenance (TPM) związane jest z maksymalizacją wydajności maszyn i urządzeń oraz ich doskonalenia,
  •  Total Industrial Engineering (TIE) dotyczy rozwoju przemysłu, który obejmuje całe przedsiębiorstwo,
  •  Just In Time (JIT), czyli odpowiednia ilość części do produkcji dostarczana jest w odpowiednim miejscu i czasie,
  •  Lean Manufacturing (szczupła produkcja) – efektywne zarządzanie produkcją zgodne z zasadami koncepcji lean management. Zadaniem lean manufacturing jest m.in. „ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji”,
  •  Toyota Production System (TPS), powstał z początkiem XX wieku, jest to zbiór unikatowych japońskich metod zarządzania. Przez firmę Toyota stosowana jest filozofia dotycząca „szczupłego” zarządzania.

      W 1984 roku przez Hayesa i Wheelwrighta zostało wprowadzone sformułowanie „World Class” - „klasa światowa”. Definicja opisywała możliwości i umiejętności organizacji do konkurencji w eksporcie przy pomocy stosowania dobrych praktyk przede wszystkim w zakresie jakości, rozwoju technicznych kompetencji menedżerów, rozwoju siły roboczej i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Z kolei Schonberger (1986 r.) powiększył zakres stosowania dobrych praktyk o wdrożenie JIT (Just In Time), doskonalenie kontaktu z dostawcami oraz projektowanie produktu i skierował tę definicję do produkcji formułując World Class Manufacturing jako „produkcję osiągniętą przez uporządkowanie zasobów w celu bezustannej i szybkiej poprawy”.
     Dodatkowo w latach osiemdziesiątych niektórzy producenci amerykańscy tacy jak Omark Industries, General Electric czy Kawasaki (USA), gdy rozwój nowych rozwiązań organizacyjnych poprowadził do sukcesu tych przedsiębiorstw, zastosowane systemy produkcyjne konsultanci nazwali również jako World Class Manufacturing (WCM), czy też Produkcja Bez Zapasów (Stockless Production) lub Continuous Flow Manufacturing (CFM).
     Kolejno model WCM opracowywany i rozwijany był także w 2005r. przez firmę Fiat przy współpracy z Dr Hajime Yamashina, profesorem Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Dr H. Yamashina w swojej wypowiedzi odniósł się do koncepcji, z których powstał model: „WCM, na wzór ludzkiego organizmu, wykorzystuje TQM jako mózg, JIT jako system nerwowy, TPM jako system mięśniowy, TIE jako krew”.