fta lynsky solutions

FTA Factor Tree Analysis w analizie przyczyn

FTA Factor Tree Analysis to metoda, która umożliwia zbadanie i ocenę niepożądanych zdarzeń w celu znalezienia drogi, która do nich doprowadziła. Metodę tą przeprowadza się w określonych krokach, czego efektem końcowym jest zaplanowanie trwałych działań naprawczych, obejmujących zarówno przypadki niewykrycia, jak i wystąpienia problemu.

FTA – co to jest? 

FTA w nazwie metody oznacza analizę drzewa czynników (ang. Factor Tree Analysis). W analizie QRQC ujmuje się dwa rodzaje analiz drzewa czynników (FTA) dotyczące: 

  1. wystąpienia defektu – wyjaśnia dlaczego powstał problem, 
  2. niewykrycia defektu – wyjaśnia powód braku separacji wyrobu oraz dlaczego ostatecznie trafił do klienta.  

FTA krok po kroku 

Analiza FTA Factor Tree Analysis, zawsze rozpoczyna się od określenia badanego czynnika, który może być przyczyną problemu. Następnie dopasowuje się go do jednej z kategorii wchodzącej w skład tak zwanych 4M, to jest: 

  • metody (ang. Method),  
  • człowieka (ang. Man),  
  • maszyny (ang. Machine), 
  • materiału (ang. Material).  

Kolejny krok polega na podaniu punktu kontroli, czyli określonego etapu procesu, narzędzia bądź stanowiska, w kontekście którego rozpatrywany jest dany czynnik. W tym miejscu określa się kto dokonuje sprawdzenia, co robi, gdzie ono się odbywa oraz kiedy, w jaki sposób, jak często i ile egzemplarzy się kontroluje.  

W następnym etapie podaje się standard wymagań, które mają być spełnione w punkcie kontroli. Powinien on być zrozumiale przedstawiony, w sposób konkretny i mierzalny. Na tym etapie sprawdza się również aktualność i właściwość zapisów.  

W tym miejscu należy wskazać, w którym miejscu został ujęty dany standard, czy to w instrukcji operacyjnej, planie kontroli, dokumentacji FMEA lub na rysunku technicznym. 

W kolejnym kroku analizuje się dane z pomiarów wadliwych i prawidłowych egzemplarzy wyrobów. Dzięki czemu uzyskuje się porównanie w kontekście rodzaju odnotowanej niezgodności. Następnie ocenia się czy zastosowano standard działań właściwie identyfikujący prawidłowe egzemplarze wyrobu i czy jest on respektowany. 

W tym momencie każde odnotowane odstępstwo od standardu jest traktowane jako sygnał świadczący o możliwości pełnienia przez nie roli przyczyny źródłowej.  

W celu potwierdzenia tego faktu podlega ono następnie analizie z wykorzystaniem narzędzia 5WHY, aż do odnalezienia źródłowej przyczyny. 

Po określeniu przyczyny źródłowej przechodzi się do wypełnienia arkusza, tzw. planu działania (ang. Action Plan). Rozpoczyna się od próby odtworzenia defektu, uwzględniając informacje o tym co, w jaki sposób i kiedy zrobiono.  

 

analiza-fta-lynsky-solutions

FTA – końcowe działania 

Końcowe zadania polegają na zaplanowaniu trwałych działań naprawczych, obejmujących zarówno przypadki niewykrycia, jak i wystąpienia problemu. Planowane działania korygujące należy jasno wyjaśnić, aby stało się jasne jaka jest różnica między sytuacją poprzednią a sytuacją po wprowadzeniu korekt.  

W związku z tym działania naprawcze muszą być ustandaryzowane. W tym celu podaje się numer powiązanego z nimi (zaktualizowanego bądź nowego) standardu. Do zaplanowanych działań przypisuje się osobę odpowiedzialną oraz ostateczny termin wykonania. W tym przypadku podaje się również informację czy została opracowana tzw. karta LLC (ang. Lesson Learned Card). Karta taka podaje informacje na temat tego, co się zmieniło w sposobie pracy przed i po wydaniu tej karty oraz wskazuje standardy, które zostały ulepszone w odpowiedzi na wystąpienie danego problemu. Karty LLC opracowuje się zarówno dla przyczyny niewykrycia i dla przyczyny wystąpienia problemu. 

Jeśli interesuje Cię ta tematyka, dowiedz się więcej również o metodzie QRQC: 

Weź udział w szkoleniu QRQC oraz RCA Root Cause Analysis  

Przeczytaj artykuły:

QRQC Quick Response Quality Control – szybka reakcja na problemy jakościowe 

Lessons Learned i Lesson Learned Card