Kontroler Jakości cz.2

Kontroler jakości cz. 2 – kontrola jakości w cyklu życia produktu

Głównym zadaniem kontrolera jakości jest metodyczne działanie w celu zachowania jakości w organizacji. System zarządzania jakością ma za zadanie:
1. Porządkowanie wszystkich poziomów zarządzania jakością,
2. Zdefiniowanie reguł i wymogów,
3. Określenie zakresu obowiązków oraz uprawnień
4. Minimalizację ryzyka popełnianych błędów począwszy od fazy projektowania aż do eksploatacji produktu.

Cykl życia produktu

Kontrola jakości oznacza porównanie stanu faktycznego z potrzebami, oczekiwaniami, specyfikacjami i wymaganiami. Ma za zadanie stwierdzić, czy są one spełnione, a jeśli nie są – to w jakim stopniu i zakresie. W każdej fazie cyklu życia produktu zadanie to jest realizowane w specyficzny sposób.

Możemy wyróżnić następujące fazy w cyklu życia produktu:

  • projektowanie produktu,
  • projektowanie procesu,
  • wytwarzanie produktu,
  • eksploatacja produktu.

Etap projektowania produktu

Praca kontrolera jakości w tej fazie polega na porównaniu uzyskanego stanu z wymaganiami, które zostały określone przez użytkowników lub projektantów. Jest to ocena charakteryzująca się dużym subiektywizmem, gdyż jest trudna do pomiaru oraz do opisania za pomocą mierzalnych wymagań. Wykonuje się ją na podstawie porównawczych badań rynku, ocen ekspertów, przeprowadzanych symulacji czy analizy prototypów. W fazie tej podejmowane są również decyzje odnośnie analizy technicznej projektu, w szczególności podejmowana jest decyzja które materiały będą wykonywane samodzielne a jakie będą zamawiane u dostawców.

Etap projektowania procesu

Kontroler jakości na tym etapie dokonuje oceny przyjętych metod i zasobów, które w konsekwencji będą eksploatowane w celu wytworzenia wyrobu. Dokonuje tego nawiązując do założonej jakości projektowej. Przeprowadza ją wykorzystując metody symulacji, oceny zdolności maszyn i procesów. Dokonuje porównania z innymi rozwiązaniami, które są już sprawdzone lub wykonuje serie pilotażowe. Poza tym w tej fazie planuje się dostawy czy kontrole. Finalnym rezultatem tego etapu są:

  • rysunki techniczne,
  • obliczenia,
  • modele produktu,
  • prototypy,
  • warunki techniczne produkcji i eksploatacji.

Etap wytwarzania produktu

Na tym etapie wszelkie starania kierowane są w stronę tego, aby jakość projektowa była tożsama z jakością wykonania. Kontrola poddawana jest tutaj szczególnemu naciskowi. Służy ona do oceny jakości już wytwarzanych wyrobów z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej jak również nadzorowaniu zdolności jakościowej procesów, maszyn i urządzeń, sprzętu do wykonywania pomiarów, itp. W tym celu wykorzystuje się szereg metod i narzędzi, m.in. metody statystyczne.

Proces eksploatacji produktu

Na tym etapie kontroler jakości musi zmierzyć się z kwestią podtrzymania należytego stanu maszyn i urządzeń celem zapewnienia jakości wyrobów. Aby temu sprostać realizuje się okresowe badanie i inspekcję stanu obiektu oraz dokonuje się serwisu bieżącego urządzeń i maszyn. Natomiast już po dostarczeniu wyrobu lub usługi do klienta, monitoruje się jego zadowolenie. Ocena z tych badań służy do określenia w jakim stopniu produkt spełnia oczekiwania klienta i co należy zrobić aby tę satysfakcję jeszcze bardziej poprawić.

Jeśli zainteresowała Cię ta tematyka lub chcesz rozszerzyć swoje umiejętności masz możliwość zapisu na:

Kurs Kontroler jakości

Szkolenie Certyfikowany menedżer jakości