Korzysci z wdrozenia oraz-Certyfikacji Systemu Zarzadzania-jakoscia Lynsky Solutions

System zarządzania jakością ISO 9001. Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji

Wdrożenie wymagań ISO 9001:2015 zwiększa konkurencyjność firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Często pozwala brać udział w przetargach, w których jednym z warunków jest posiadanie certyfikowanego SZJ. Główną zaletą jest to, że jest on integrowalny z innymi systemami. Jego wdrożenie stanowi bazę do wdrażania kolejnych systemów.

System zarządzania jakością według ISO 9001 nie jest obligatoryjny. Jego wdrożenie i certyfikacja jest dobrowolna. Zdarzają się jednak przypadki, w których posiadanie SZJ może świadczyć o dalszym istnieniu firmy, ponieważ wdrożenia takiego systemu może zażądać od firmy np. odbiorca jej produktów. Wdrożenie, a następnie certyfikacja systemu zarządzania jakością, niesie za sobą szereg korzyści.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 to strategiczna decyzja

Zaleca się, aby przyjęcie systemu zarządzania jakością było strategiczną decyzją dotyczącą organizacji. ​Na projektowanie i wdrożenie w organizacji systemu zarządzania jakością mają wpływ konteksty organizacji (otoczenie organizacji) i zmiany w tym otoczeniu, szczególnie: ​

  • specyficzne cele​
  • ryzyko kojarzone z kontekstem i celami ​
  • potrzeby i oczekiwania klienta i innych odpowiednich zainteresowanych stron ​
  • dostarczane wyroby i usługi ​
  • złożoność stosowanych procesów i ich powiązanie ​
  • kompetencje personelu pracującego w imieniu organizacji ​
  • wielkości struktura organizacji. ​

Wymagania dotyczące SZJ

W międzynarodowej normie ISO 9001 wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: ​

  • pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta i wymagania mających zastosowanie przepisów prawnych i regulacyjnych​;
  • dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawnych i regulacyjnych​

Wszystkie wymagania podane w niniejszej normie międzynarodowej są ogólne i przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, bez względu na ich rodzaj, wielkość i dostarczane wyroby i usługi​.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001

Posiadając system zarządzania jakością, klient ma pewność, co do jakości i bezpieczeństwa wyrobów danej firmy, ponieważ system zarządzania jakością wspomaga uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wyrobów. Organizacje na całym świecie wdrażają System Zarządzania Jakością ISO 9001 w celu usprawnienia procesów oraz nadzoru nad systemem zarządzania. Wdrożenie wymagań ISO 9001:2015 zwiększa konkurencyjność firmy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Często pozwala brać udział w przetargach, w których jednym z warunków jest posiadanie certyfikowanego SZJ. Główną zaletą jest to, że jest on integrowalny z innymi systemami. Jego wdrożenie stanowi bazę do wdrażania kolejnych systemów.