Norma ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego

Norma ISO 14001 obejmuje kluczowe pojęcia i definicje z zakresu podejścia organizacji do ochrony środowiska, które mają na celu pomóc stronom zainteresowanym danym zagadnieniem w interpretacji podstawowych pojęć.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 ma dostarczyć użytkownikom narzędzia ułatwiające i systematyzujące podejście organizacji do ochrony środowiska i umożliwić sprawniejsze reagowanie na jego zmiany w przyszłości . Dzięki zastosowaniu tego systemu opartego na cyklu Deminga jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność wykorzystywania zasobów środowiskowych działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oczywiście sposób adaptacji tej normy będzie silnie zależny od kontekstu organizacyjnego, by zachować uniwersalny charakter normy i uniknąć ewentualnych nieporozumień.

Jakie są wymagania normy ISO 14001?

Wymagania normy dotyczą oceny zgodności. Organizacja może wykazać zgodność
z wymaganiami normy w wyniku:

 • samooceny i własnej deklaracji,
 • działań potwierdzających zgodność z wymaganiami przez interesariuszy organizacji – np. klientów,
 • działań skutkujących do potwierdzeniem deklaracji organizacji przez strony zewnętrzne,
 • działań skutkujących certyfikacją/rejestracją systemu zarządzania środowiskowego przez organizację do tego uprawnioną (zewnętrzną)

Najważniejsze terminy związane z normą ISO 14001

Do terminów charakterystycznych zaliczymy: system zarządzania środowiskowego, politykę środowiskową, środowisko, aspekt środowiskowy, warunki środowiskowe, wpływ na środowisko, cel środowiskowy, zapobieganie zanieczyszczeniom, środowiskowy efekt działalności.

Wymagane udokumentowane procedury

Norma nie podaje wprost procedur, wskazuje jednak na działania, które powinna podjąć organizacja (np. planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, prowadzenie ciągłego doskonalenia, aby spełnić wymagania normy.

Korzyści z zastosowania normy ISO 14001

W następstwie stosowania wymagań normy organizacja może odnieść takie korzyści jak:

 1. określenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na politykę środowiskową organizacji,
 2.  zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie przedmiotu normy – określenie, w jaki sposób pracownicy powinni wykonywać swoją pracę, aby osiągnąć cel systemu zarządzania środowiskowego,
 3. określenie możliwych działań (np. procesowych), jakie organizacja może podjąć w celu spełnienia środowiskowych efektów działalności,
 4. zdefiniowanie interesariuszy i ich wymagań, pozwala na właściwe określenie wymagań obowiązujących i następnie planowanie działań, które organizacja powinna podjąć,
 5. stosowanie udokumentowanej informacji, pozwalające na kontrolę działań podjętych
  w celu realizacji wymagań normy,
 6. stosowanie ciągłego doskonalenia, które umożliwia ciągłe monitorowanie działań podjętych dotychczas (ich celowości i efektywności) oraz podejmowanie nowych działań w zamierzeniu realizacji celu normy – organizacja ,,nie spocznie na laurach”.