Norma ISO 19011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania

W normie PN-EN ISO 19011:2018 można znaleźć informacje dotyczące audytowania systemów zarządzania, wraz z zasadami audytowania i zarządzania programami audytów. Dzięki niej możliwe jest dobranie odpowiedniego modelu audytowania systemów zarządzania jakością w wybranej organizacji, z uwzględnieniem wszystkich aspektów i wymagań.

Norma ISO 19011 – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania

W normie ISO 19011 przedstawiono wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, wraz z zasadami audytowania, zarządzania programami audytów i prowadzenia audytów systemu zarządzania oraz wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces audytu. Działania te obejmują osoby zarządzające programem audytów, auditorów i zespoły audytujące. Uniwersalność tych wytycznych sprawia, że norma ma zastosowanie do wszystkich organizacji, w których istnieje konieczność przeprowadzenia audytów wewnętrznych lub zewnętrznych systemu zarządzania lub zarządzania programem audytów niezależnie od ich wielkości, branży oraz wdrożonych systemów.

Wymagania normy ISO 19011

Wymagania dotyczące zarządzania programem audytu zostały rozszerzone o ryzyko związane z programem audytu. Wprowadzono podejście oparte na ryzyku. Uwzględniono wymagania dotyczące potrzeb zainteresowanych stron, wymogami ustawowymi i regulacyjnymi. Wymagania dotyczące przeprowadzania audytu zostały poszerzone o szczegóły w zakresie planowaniu audytu. Rozszerzone są wymagania kompetencyjne dla audytorów, zespołów audytowych, osób zarządzających programem audytów.

Najważniejsze terminy związane z normą ISO 19011

  • Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu obiektywnego oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.
  • Zakres auditu – obszar i granice auditu.
  • Plan auditu – opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z audytem.
  • Kryteria auditu – zestaw wymagań używanych jako odniesienie, do którego porównuje się dowody obiektywne.
  • Dowód z auditu – zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania.
  • Zgodność – spełnienie wymagania.
  • Niezgodność – niespełnienie wymagania.
  • System zarządzania – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji do ustanowienia polityk i celów oraz procesów do osiągania tych celów.
  • Proces – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu.

Korzyści z zastosowania wymagań normy ISO 19011

Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi kryteriami audytu. Może to być skuteczne narzędzie i bardzo dobry argument w kwestii spełniania wymagań prawnych (np. w zakresie BHP, prawa ochrony środowiska lub bezpieczeństwa produktów).

Ocena skuteczności podejmowanych działań w zakresie procesów operacyjnych i strategicznych. Okresowa ocena dająca obraz aktualnego stanu procesu, efektywności wdrażanych zmian i działań oraz informację zwrotną o potencjalnych zagrożeniach.

Identyfikacja możliwości do doskonalenia. Kwestia świeżego spojrzenia na proces oczami kogoś, kto nie przebywa w danym obszarze na co dzień, a także posiada doświadczenie związane z obszarami w innych działach organizacji oraz innych firmach.