Norma ISO 45001 BHP Lynsky Solutions

Norma ISO 45001 – BHP – wymagania i korzyści

Organizacja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz wszystkich osób, które mogą mieć wpływ na jej działania. Realizacja systemu zarządzania BHP jest strategiczną oraz operacyjną decyzją dla przedsiębiorstwa.

Norma ISO 45001

Celem systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP), opartego o normę ISO 45001 jest zapewnienie ram dla zarządzania ryzykiem i szansami w zakresie BHP. Realizacja systemu zarządzania BHP jest strategiczną oraz operacyjną decyzją dla organizacji.

W normie ISO 45001 określono wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP oraz podano wskazówki, które muszą być zastosowane, aby zapewnić bezpieczne miejsce pracy, poprzez zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą, a także proaktywne poprawianie systemu BHP. Norma ISO 45001 ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminacji i minimalizacji zagrożeń BHP, korzystania z możliwości BHP oraz kierowania systemem zarządzania BHP i związanego z tym działaniem.

Wymagania normy ISO 45001

Kontekst organizacji – organizacja określa zewnętrzne i wewnętrzne kwestie, które są istotne pod względem jej celów i które wpływają na zdolność osiągania zamierzonego wyniku jej systemu zarządzania BHP. Organizacja powinna rozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników oraz wszystkich zainteresowanych osób.  Przedsiębiorstwo określa bariery i możliwość zastosowania systemu zarządzania BHP w celu ustalenia jej zakresu. Firma również ustanawia, wprowadza w życie, utrzymuje oraz usprawnia system zarządzania BHP.

Przywództwo i udział pracowników – najwyższe kierownictwo demonstruje przywództwo i zaangażowanie z uszanowaniem systemu zarządzania BHP, a także ustanawia, wprowadza w życie oraz usprawnia i utrzymuje politykę BHP. Najwyższe kierownictwo zapewnia, że obowiązki i uprawnienia wszystkich istotnych ról w systemie zarządzania BHP są przypisane i komunikowane na wszystkich poziomach w organizacji oraz są udokumentowane. Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać proces konsultacji z udziałem pracowników na wszystkich poziomach w celu poprawy systemu zarządzania BHP.

Planowanie – podczas planowania systemu zarządzania BHP, organizacja powinna rozważyć kwestie dotyczące kontekstu organizacji, wymagania zainteresowanych stron, zakres systemu zarządzania BHP oraz określić ryzyko i możliwości.

Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans – organizacja ustanawia, wdraża i utrzymuje proces identyfikacji zagrożeń, który jest trwały i proaktywny. Organizacja ustanawia cele systemu zarządzania BHP na odpowiednich poziomach i funkcjach, aby utrzymać i ciągle poprawiać system zarządzania oraz wydajności BHP.

Wsparcie – organizacja określa i zapewnia zasoby niezbędne do ustanowienia, wdrożenia oraz utrzymania i ciągłej poprawy systemu zarządzania BHP. Wsparcie dotyczy kompetencji, świadomości, komunikacji oraz udokumentowanych informacji.

Działanie – organizacja planuje, wdraża, kontroluje oraz utrzymuje procesy niezbędne do spełnienia wymagań systemu zarządzania BHP oraz do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka i szans. Działania organizacji dotyczą również zarządzania zmianami, dostawami, outsourcingiem oraz gotowość i reakcję na sytuacje kryzysowe.

Ocena wydajności – organizacja ustanawia, wdraża i utrzymuje proces monitorowania, pomiaru, analizy i oceny działania, proces oceny zgodności z wymogami prawnymi i innymi wymogami. Organizacja przeprowadza audyty wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu, w celu dostarczenia informacji na temat działania systemu zarządzania BHP. Najwyższe kierownictwo dokonuje przeglądu systemu zarządzania BHP organizacji, w zaplanowanych odstępach czasu, w celu zapewnienia jego ciągłej przydatności, adekwatności i skuteczności.

Poprawa – organizacja powinna określić możliwości poprawy i podjąć niezbędne działania, aby osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP. Organizacja ustanawia, wdraża i utrzymuje proces, w skład którego wchodzi raportowanie, badanie i podejmowanie działań korygujących, mających na celu zarządzanie niezgodnościami i incydentami.

Korzyści z zastosowania wymagań normy ISO 45001

Najważniejszymi korzyściami, wynikającymi z wdrożenia i stosowania normy są:

  • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,
  • minimalizacja uciążliwości pracy, a tym samym występowania chorób zawodowych,
  • zmniejszenie liczby wypadków w pracy,
  • zmniejszenie liczby osób pracujących w warunkach niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
  • ograniczenie kosztów związanych z wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi,
  • ograniczenie kosztów związanych z nieobecnością pracowników ze względów zdrowotnych,
  • wprowadzenie działań zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie liczby ewentualnych wypadków,
  • stworzenie jednolitych, jasno określonych ram, które będą miały służyć poprawie bezpieczeństwa pracowników,
  • polepszenie wizerunku firmy, jako przedsiębiorstwa, które w racjonalny i odpowiedzialny sposób dba o bezpieczeństwo swoich pracowników.