World Class Manufacturing Lynsky Solutions

World Class Manufacturing – jak produkować na poziomie klasy światowej WCM?

Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw.

Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jesteśmy świadkami powstawania skutecznych sił, które zmieniają fundamentalne strategie przedsiębiorstw. Globalizacja, nacisk na jakość produktów i usług, nowe technologie, zmieniające się struktury gospodarcze i polityczne oraz większa liczba klientów, mających zmieniające się wymagania i oczekiwania, to tylko niektóre z nich. Przedsiębiorstwa chcą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku oraz doskonalić swoją organizację, dlatego zostają opracowywane przez producentów światowych marek modele doskonałości, określające standardy produkcji światowej klasy (World Class Manufacturing).

Koncepcje WCM

World Class Manufacturing  – WCM, czyli zintegrowany, kompleksowy model zarządzania, bazuje na takich koncepcjach, jak:

  • Total Quality Control (TQC) – dotyczy kontroli jakości, która obejmuje całe                       przedsiębiorstwo,
  • Total Productive Maintenance (TPM) – związane jest z maksymalizacją wydajności maszyn i urządzeń oraz ich doskonalenia,
  • Total Industrial Engineering (TIE) – dotyczy rozwoju przemysłu, który obejmuje całe przedsiębiorstwo,
  • Just In Time (JIT) – odpowiednia ilość części do produkcji dostarczana jest w odpowiednim miejscu i czasie,
  • Lean Manufacturing (szczupła produkcja) – efektywne zarządzanie produkcją, zgodne z zasadami koncepcji lean management. Zadaniem lean manufacturing jest m.in. „ograniczanie marnotrawstwa oraz eliminację niepotrzebnych operacji i procedur w procesie produkcji”,
  • Toyota Production System (TPS) – powstał z początkiem XX wieku, jest to zbiór unikatowych japońskich metod zarządzania. Przez firmę Toyota stosowana jest filozofia dotycząca „szczupłego” zarządzania.

 

WCM – Jak to się zaczęło?

W 1984 roku, Hayes i Wheelwright wprowadzili sformułowanie „World Class” – „klasa światowa”. Definicja opisywała możliwości i umiejętności organizacji, względem konkurencji w eksporcie, przy pomocy stosowania dobrych praktyk, przede wszystkim w zakresie jakości, rozwoju technicznych kompetencji menedżerów, rozwoju siły roboczej i zaangażowania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Z kolei Schonberger (1986 r.) powiększył zakres stosowania dobrych praktyk o wdrożenie JIT (Just In Time), doskonalenie kontaktu z dostawcami oraz projektowanie produktu.  Tę definicję odniósł do produkcji, ujął World Class Manufacturing jako „produkcję osiągniętą przez uporządkowanie zasobów w celu bezustannej i szybkiej poprawy”.
Dodatkowo, w latach 80. XX w., w takich przedsiębiorstwach amerykańskich jak General Electric czy Kawasaki (USA) rozwój nowych rozwiązań organizacyjnych poprowadził do sukcesu tych przedsiębiorstw, zastosowane w nich systemy produkcyjne konsultanci nazwali również jako World Class Manufacturing (WCM), czy też Produkcja Bez Zapasów (Stockless Production) lub Continuous Flow Manufacturing (CFM).
Kolejno, model WCM opracowywany i rozwijany był także w 2005r. przez firmę Fiat, przy współpracy z Dr Hajime Yamashina, profesorem Uniwersytetu w Kioto.

Dr Yamashina, w swojej wypowiedzi odniósł się do koncepcji, z których powstał model: „WCM, na wzór ludzkiego organizmu, wykorzystuje TQM jako mózg, JIT jako system nerwowy, TPM jako system mięśniowy, TIE jako krew”.