Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

 

      Lean Manufacturing    

 

Lean redukcja kosztow

Lean zadowolenie klientow1  Lean 3x0 Lean lepsza organizacja pracy Lean zmniejszenie zapasow

REDUKCJA
KOSZTÓW

 ZADOWOLENIE
KLIENTA

ZERO AWARII
ZERO BRAKÓW
ZERO WYPADKÓW

LEPSZA
ORGANIZACJA
PRACY

ZMNIEJSZENIE
ZAPASÓW

Lean planowanie Opracowujemy indywidualne plany wdrożeniowe systemu Lean Manufacturing uwzględniające profil, specyfikę a także zastaną sytuację techniczno-ekonomiczną wraz z występującymi ograniczeniami w firmie.  
 Lean wsparcie

 

Wspieramy naszych klientów w całym procesie wdrożenia systemu Lean Manufacturing, począwszy od audytu początkowego, definiowania zakresu wprowadzanej transformacji, matrycy kompetencji po wdrożenie i proces stabilizacji systemu.

 Lean praca zespolowa

 

Uczestniczymy przy wszystkich wprowadzanych rozwiązaniach według sporządzonego planu. Wszystkie działania realizowane są przy ścisłej współpracy z zespołem wdrożeniowym.

 Lean swiadomosc

 

Zespołowi wdrożeniowemu i pracownikom firmy dostarczamy wszelkie niezbędne kompetencje w zakresie przeprowadzanej transformacji zapewniając tym samym bezpieczeństwo procesowe i budując świadomości kultury Lean.

Lean kadra

 

Kreując wewnętrzne struktury Lean, wykorzystujemy predyspozycje kadry, wypracowując odpowiednie postawy, zaangażowanie i przywództwo.

Lean efekty

 

W trakcie transformacji nasza uwaga skupia się nie tylko na obszarach produkcyjnych, analizujemy i doskonalimy również funkcje wspierające (m.in. planowanie, jakość, utrzymanie ruchu, stosowane technologie, marketing, zakupy, sprzedaż). W ciągu całego projektu dokładnie monitorujemy i rozliczamy osiągnięte efekty stosując przejrzyste wskaźniki (KPI)

Lean narzedzia

 

W sposób praktyczny i efektywny wdrażamy narzędzia z zakresu Lean Manufacturing, m.in. . metodę 5S, SMED, JiT, VSM, Kanban, Kaizen, Poka yoke, Heijunka.

 


      Korzyści z wdrożenia Lean Manufacturing    

 

 

 

Wdrożenie systemów bazujących na Lean Manufacturing zapewnia szereg korzyści, do których możemy zaliczyć:

 Redukcję kosztów wytwarzania

Wzrost zadowolenia klienta

Mniejsza liczba defektów

Lepsza organizacja pracy

Redukcję zbędnych zapasów

Wzrost produktywności

Skrócenie czasu realizacji zamówień/zleceń

Mniejsza liczba reklamacji

Wzrost poziomu jakości

Minimalizowanie czasu przezbrojeń

    Mniejsza rotacja pracowników

    Ergonomię stanowisk pracy

   Wzrost bezpieczeństwa pracy

   Wzrost zysku

   Podniesienie konkurencyjności na rynku

 


      Co to jest Lean Manufacturing?     

 

Lean Manufacturing jest systemem nastawionym na redukcję marnotrawstwa. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty z wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (muda) związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing, do których należą m.in.: 5S, SMED, TPM, VSM, Poka Yoke

 


      7 strat w Lean Manufacturing     

 

STRATY LEAN MANUFACTURING

1. Nadprodukcja - powstaje, jeśli przedsiębiorstwo wytwarza więcej, niż potrzebuje klient zewnętrzny i wewnętrzny (klient wewnętrzny to każdy następny proces w ciągu produkcji). Nadprodukcja to produkcja przekraczająca popyt.

2. Zbędny ruch - jest to każdy niepotrzebny ruch wykonywany przez operatora w trakcie danej operacji.

3. Zbędny transport - powstaje przy każdym nadmiernym przemieszczeniu surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

4. Nadmierne zapasy - jest to większa, niż minimalna wymagana ilość surowców, półproduktów i wyrobów gotowych.

5. Oczekiwanie - powstaje, gdy zasoby ludzkie, maszyny i materiały nie są wykorzystywane w produkcji, lecz oczekują.

6. Wady - są to wszystkie wyroby niezgodne powstałe w procesie produckyjnym

7. Zbędne procesy - jest to nadmierne lub niewystarczające przetwarzanie powodujące, że wyrób gotowy nie spełnia wymagań klienta.

 


Narzędzia Lean Manufacturing

 

Narzedzia LEAN MANUFACTURING

5S - pozwala na organizację stanowiska pracy zarówno na hali produkcyjnej jak i w biurze. Wdrożenie 5S przebiega w pięciu etapach: Selekcja- Systematyka- Sprzątanie- Standaryzacja - Samodyscyplina. Podczas selekcji, dokonujemy podziału na przedmioty, które są nam potrzebne na stanowisku pracy i na te, które są zbędne. Systematyka pozwala wyznaczyć miejsca ułożenia i przechowywania wszystkich przedmiotów na stanowisku pracy zgodnie z zasadami ergonomii i częstości wykorzystywania. Następnym etapem jest sprzątanie pozwalające utrzymać w czystości stanowisko w pracy oraz na wczesne wykrycie usterek - np. pęknięć na maszynach. Celem standaryzacji jest ustandaryzowanie efektów pierwszych trzech kroków za pomocą harmonogramów, map 5S, instrukcji itd. Ostatni etap, jakim jest samodyscyplina ma zapewnić utrzymanie wdrożonych pierwszych czterech etapów - 4S.


SMED - celem tego narzędzia jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn. SMED zakłada skrócenie czasu przezbrojenia do jednocyfrowej liczby minut. Istotą narzędzia krótkiego przezbrojenia jest to, aby jak najwięcej czynności wykonać poza samą maszyną, w czasie gdy ona jeszcze pracuje.

TPM - to wszelkie działania mające zapewnić utrzymanie ruchu i maksymalną dostępność maszyn i urządzeń eliminując awarie maszyn, defekty powstałe w wyniku niepoprawnego działania tych maszyn oraz wypadki przy pracy. Cele TPM realizowane są w dwóch obszarach: człowieka i maszyny. W pierwszym obszarze - zwiększanie efektywności pracowników. Z perspektywy maszyn - działania pracowników powinny koncentrować się na utrzymaniu maszyn i urządzeń w stanie wysokiej dostępności.


VSM – jest to narzędzie wizualizacyjne służące mapowaniu strumienia wartości. Na sporządzonej mapie widnieją informacje dotyczące m.in.: etapów danego procesu, jego taktu, buforów czasowych i materiałowych, ilości wykorzystywanych zasobów ludzkich. Dzięki zmapowaniu przepływu, organizacja może zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa i po wykonanej analizie zaprojektować sposób na ich zredukowanie, ograniczenie lub całkowitą eliminację.


JiT – polega na dostarczaniu każdemu procesowi produkcyjnemu niezbędnych elementów w wymaganej ilości i w wymaganym czasie. Pozwala na eliminację kosztów związanych z eliminacją niepotrzebnych zapasów. JiT wymaga ścisłej dyscypliny oraz wysokiej sprawności i niezawodności całego systemu logistycznego ( zaopatrzenie - produkcja - dystrybucja - serwis).


Poka Yoke - stosowanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu błędów. Metoda opiera się na identyfikacji potencjalnych przyczyn niezgodności, a następnie wyposażaniu procesu w proste rozwiązania techniczne, które blokują wystąpienie wad, a także na zatrzymaniu procesu, jeśli tylko pojawi się defekt.


Kaizen - ciągłe doskonalenie - polega na usprawnianiu procesów poprzez wprowadzanie niewielkich zmian. Ważne jest, aby zmiany te wprowadzać ciągle, systematycznie. Jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania. Zadaniem Kaizen jest włączenie całej kadry w proces ciągłego doskonalenia. Dzięki temu eliminuje się błędy i niedoskonałości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.


Nasze szkolenia Lean:

Lider Lean Manufacturing

 

Lean Logistic   

 

VSM - mapowanie strumienia wartości w praktyce

 

 


 

 

 

 

Szkolenie Lider Lean Manufacturing

Lean Manufacturing jest zapoczątkowanym w Japonii systemem zarządzania przedsiębiorstwem, nastawionym na likwidację marnotrawstwa ze wszystkich występujących w nim procesów. Zaimplementowany w firmie, pozwala najpierw usunąć straty ze wszystkich procesów, a następnie tak zaplanować te procesy, aby nie generowały strat w przyszłości.

Straty (tzw. muda) związane są z nadprodukcją, zbędnymi zapasami, niepotrzebnym transportem, zbędnymi ruchami i procesami, a także z oczekiwaniem oraz wszelkimi powstałymi wadami. Redukcja strat jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing.


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji Lidera Lean Manufacturing oraz pracy na stanowiskach związanych z Lean Manufacturing np.: koordynator Lean, Specjalista ds. Kaizen, Specjalista ds. Lean.  Uczestnicy szkolenia poznają metodologię i narzędzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Uczą się usprawniać procesy: identyfikować straty (muda), organizować stanowiska pracy, planować produkcję bez strat. Zostają także przygotowani do wdrożenia Lean Manufacturing. 

Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Wszyscy pracownicy komórek Lean Manufacturing, pracownicy zakładów z wdrożonym, lub planowanym wdrożeniem Lean Manufacturing, osoby zainteresowane tematyką zarzadzania produkcją oraz szczupłym zarządzaniem produkcją Lean Manufacturing.
Lean Manufacturing 1

Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu uczestnicy będą :
• Znali i rozumieli metodologię Lean Manufacturing.
• Znali narzędzia Lean Manufacturing.
• Potrafili wdrożyć i praktycznie stosować narzędzia Lean Manufacturing.
• Umieli usprawniać procesy produkcyjne, usługowe, organizacyjne.
• Umieli identyfikować straty (muda).
• Umieli organizować stanowiska pracy.
• Potrafili zredukować koszty przedsiębiorstwa i poprawić jakość produktów.


Ćwiczenia   ĆWICZENIA  PRAKTYCZNE

Tylko w naszej ofercie, przewidziane są ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zestawów symulacyjnych, które pomogą w zrozumieniu wdrażania takich narzędzi jak 5S i SMED.
W trakcie tych ćwiczeń, uczestnicy usprawniają stanowisko pracy oraz redukują czas przezbrojenia maszyny.


Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA LIDER LEAN MANUFACTURING:

1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing
2. Historia systemów produkcyjnych – Toyota kontra Ford
3. Przegląd narzędzi Lean Manufacturing
4. Kaizen – japońska idea ciągłego doskonalenia
5. Narzędzia rozwiązywania problemów:
     - Burza mózgów,
     - Mapa myśli,
     - SCAMPER,
     - 5Why,
     - Diagram Ishikawy
      - ĆWICZENIE 1 – rozwiązywanie problemu przy użyciu metody 5 Why oraz Diagramu Ishikawy
6. Triada strat: muda, mura, muri i ich identyfikacja
      - Marnotrawstwo
      - ĆWICZENIE 2 – Identyfikacja wartości dodanej w procesie
      - Przeciążenie
      - Nierównomierność
7. 5S - Organizacja stanowiska pracy
      - Analiza sytuacji na stanowisku pracy,
      - Selekcja: segregacja i wybór,
      - Systematyka: porządek i ograniczenia,
      - Sprzątanie: czyszczenie i kontrola
      - Standaryzacja: wypracowanie standardów i komunikacja,
      - Samodyscyplina: utrzymanie osiągniętych wyników,
      - ĆWICZENIE 3 – Organizacja stanowiska montażowego
      - ĆWICZENIE 4 – Idea tworzenia standardów
      - Zarządzanie wizualne
      - Audyt 5S
8. Just in Time - Produkcja „na czas"
9. System Kanban
      - ĆWICZENIE 5 – Opracowanie Karty Kanban
10. Heijunka - Poziomowanie produkcji
11. TPM - Utrzymanie ruchu i zwiększenie niezawodności maszyn i narzędzi
12. SMED - Redukcja czasu przezbrojenia maszyn
      - ĆWICZENIE 6 – Przezbrojenie urządzenia: analiza SMED, wdrożenie zaproponowanych zmian
13. Jidoka - Eliminacja błędów w procesie produkcyjnym: Poka-Yoke i Andon
      - ĆWICZENIE 7 – Kontrola wizualna pod presją czasu taktu
14. VSM - Mapowanie strumienia wartości
      - ĆWICZENIE 8 – Analiza stanu obecnego procesu produkcyjnego, obliczenie wskaźników produkcyjnych, wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w przygotowaniu potencjalnych udoskonaleń
15. Etapy wdrażania Lean Manufacturing


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Lidera Lean Manufacturing wydawany przez LQcert.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie Lider Lean Manufacturing ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz  ćwiczeń praktycznych wraz z przykładami wdrożeń narzędzi Lean Manufacturing przy wykorzystaniu zestawów symulacyjnych  z analizą efektywności wdrożenia, pozwalających na maksymalizację efektywności szkolenia.


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie trwa 16 godzin -  2 dni po 8 godzin.


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

1090 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

  • Udział w szkoleniu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Certyfikaty
  • Obiady
  • Przerwy kawowe

Terminy szkoleń otwartych:

Terminy szkoleń 1


Sprawdź terminy 
w terminarzu szkoleń

9-10 marzec 2020, Kraków
4-5 maj 2020, Kraków
13-14 lipiec 2020, Kraków
28-29 wrzesień 2020, Kraków
3-4 listopad 2020, Kraków
21-22 grudzień 2020, Kraków


Zapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Lean Manufacturing

Dowiedz się więcej o Lean!

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 
 


  

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


   Termin szkolenia Lider Lean Manufacturing

Zapisz się na szkolenie Lider Lean Manufacturing

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5