Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Audytor i pełnomocnik kierownictwa ds. systemu HACCP

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu z audytu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.
Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania audytów.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania.
Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z  funkcjonowania systemu.
Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane pzez normę.  Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.

 


Program szkolenia  - Audytor i pełnomocnik kierownictwa ds. systemu HACCP

Cel szkolenia :

Dzięki przekazywanej wiedzy teoretycznej i ćwiczeniom praktycznym z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, szkolenie ma przygotować do pełnienia funkcji audytora i pełnomocnika systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do efektywnego wdrożenia systemu HACCP, jego dokumentacji oraz audytowania.


Program szkolenia:

1. Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny żywności w Polsce i Unii Europejskiej.  
2. Wprowadzenie do normy ISO 22000, GMP i GHP.
3. Charakterystyka systemu HACCP.
4. Wdrażanie systemu HACCP:
    - Metodyka wdrażania.
    - 7 zasad wdrażania systemu HACCP wg. Codex Alimentarius.
    - 12 etapów wdrażania systemu.
    - Problemy przy wdrażaniu systemu.
5. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność Pełnomocnika systemu HACCP.
6. Projektowanie dokumentacji wg. 12 etapów wdrażania systemu:
    - Procedury, instrukcje, księgi HACCP.
7. Audyt systemu HACCP:
    - Terminologia
    - Rodzaje audytów
    - Cele audytu
8. Ćwiczenia praktyczne.
9. Podsumowanie, pytania.
10. Test. 
 

Organizacja szkolenia:

Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5