Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Six Sigma Green Belt

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji takich jak Motorola i General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów w ujęciu biznesowym poprzez zastosowanie metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Kierownik (Green Belt) i aktywny członek zespołu doskonalącego Six Sigma powinien rozumieć zasady funkcjonowania metody Six Sigma i znać jej główne założenia. Green Belt szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC, potrafi formułować problemy i cele w ujęciu biznesowym, opanowuje narzędzia statystyczne i metody zarzadzania, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu doskonalącego. Uczestnik potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi koszty oraz interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma na poziomie Green Belt oraz raportowania jego wyników wyższemu kierownictwu.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case study doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma opartą na praktycznym działaniu.

Szkolenie Green Belt Six Sigma


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, pojęciami Six Sigma oraz jej celami. 

Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje 
narzędzia i metody, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu.
Uczestnik potrafi jasno precyzować cele, identyfikować problemy i związane z nimi 
koszty, interpretować wyniki uzyskanych analiz przez członków zespołu. Uczestnik 
jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołu 
doskonalącego Six Sigma i samodzielnego poprowadzenia projektu Six Sigma 
na poziomie Green Belt.

DLACZEGO SZKOLENIA SIX SIGMA GREEN BELT W LYNSKY SOLUTIONS?

 • Dwie intensywne trzydniowe sesje - terning wiedzy i umiejętności
 • Prowadzący - eksperci Black Belt z bogatym doświadczeniem
 • Forma warsztatowa z case study i licznymi ćwiczeniami
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Doświadczenie w postaci tworzenia projektu Six Sigma Green Belt
 • Stała możliwość konsultacji z trenerem
 • Znany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.
Six Sigma strona dedykowana 3

Korzyści   KORZYŚCI

 • Poznanie jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością,
 • Poznanie metodyki realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC,
 • Umiejętność jasnego precyzowania celów i zadań
 • Umiejętność opracowania planu zbierania danych i próbkowania
 • Poznanie i umiejętność zastosowania w realnych przypadkach narzędzi statystycznych i metod zarządzania wykorzystywanych w Six Sigma,
 • Umiejętność interpretowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA) i zaplanowania eksperymentu (DOE)
 • Umiejętność analizy zebranych danych z wykorzystaniem podstawowych statystyk i metod graficznej analizy danych,
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i realizacji zadań w projektach Six Sigma,
 • Przygotowanie do samodzielnego pokierowania zespołem w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego
 • Umiejętność przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel)
 • Znajomość możliwych do zastosowania programów statystycznych wspierających analizy statystyczne (m.in. Minitab)


Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA SIX SIGMA GREEN BELT

Moduł I - White Belt

1 dzień:
1. Podstawy metody Six Sigma
1.1. Historia powstania metody Six Sigma
1.2. Dowody skuteczności metody Six Sigma
2. Korzyści z wykorzystania Six Sigma
3. Efektywne wykorzystanie Six Sigma w organizacji – doskonalenie procesowe
4. Istota i cele Six Sigma
5. Koncentracja na kliencie – VOC-VOB-VOP-VOE
6. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS
7. Koszty złej jakości – COPQ i ukryta fabryka
8. Istota zmienności procesów
9. Six Sigma a inne metody doskonalenia jakości
10. Struktura organizacyjna projektów Six Sigma
11. Role i odpowiedzialności w projektach six sigma – six sigma belts
12. Prowadzenie projektów Six Sigma - algorytm DMAIC
12.1. Define
12.2. Measure
12.3. Analyze
12.4. Improve
12.5. Control
13. Cele i wyniki algorytmu DMAIC
14. Podstawowe narzędzia DMAIC – przegląd

Moduł II - Yellow Belt

2 dzień:
1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Definiowanie projektów - formalizacja problemów w ujęciu biznesowym i określanie celów i harmonogramu
1.3. Metoda 5W2H
1.4. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS Tree
1.5. Mapa procesu
1.6. Diagram SIPOC
1.7. Warsztaty – faza Define

2. Measure
2.1. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Zbieranie danych - arkusz zbierania danych
2.3. Podstawowe statystyki
2.4. Rozkłady statystyczne –  rozkład normalny - poziom I
2.5. Miary jakości i wydajności Six Sigma - ppm, dpu, dpo , DPMO,
Yield
2.6. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom I
2.7. Warsztaty – faza Measure

3. Analyze
3.1. Analiza graficzna (podstawowe wykresy prezentacyjne, wykresy rozproszenia, histogram , wykresy ramka-wąsy)
3.2. Diagram Ishikawy
3.3. Metoda 5Why
3.4. Analiza Pareto – Lorenza
3.5. Analiza korelacji i regresji (r-Pearsona, regresja prosta)
3.6. Warsztaty – faza Analyze

3 dzień:
4. Improve
4.1 Generowanie rozwiązań
4.2 Zapobieganie błędom – poka yoke i elementy lean
4.3 Wdrażanie projektu – pilotaż i pełne wdrożenie
4.4 Warsztaty – faza Improve

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu - zmienność procesów
5.2. SPC (karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych) – poziom I
5.3. Ocena uzyskanych wyników i rezultatów biznesowych
5.4. Warsztaty – faza Control
6. Podsumowanie poziomu Yellow Belt

Moduł III - Green Belt

4 dzień
1. Define
1.1. Prowadzenie projektów Green Belt
1.2. Wybór projektu do realizacji
1.3. Podstawy komunikacji w projekcie – macierz RACI
1.4. Interpretacja głosu klienta - metoda diagramu macierzowego, QFD i model Kano
1.5. Benchmarking wewnętrzny
1.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.7. Własny projekt Six Sigma - zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Wybór miar – czynniki krytyczne (CTQ Tree)
2.2. Plan zbierania danych (pomiaru)
2.3. Pobieranie próbek z procesu
2.4. Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego – MSA – poziom II
2.5. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych i atrybutywnych
2.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.7. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i projektowanie systemu pomiarowego

5 dzień:
3. Analyze
3.1. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis (RCA)
3.2. Diagram pokrewieństwa
3.3. Diagram relacji
3.4. Diagram spaghetti
3.5. Rozkłady statystyczne ciągłe i dyskretne – rozkład normalny, rozkład t-studenta, rozkład Poissona i rozkład dwumianowy – poziom II
3.6. Badanie normalności rozkładu - testy nieparametryczne (K-S, Chi2, Shapiro-Wilka)
3.7. Wnioskowanie statystyczne i porównanie dwóch grup (testy t-Studenta, testy dla proporcji)
3.8. Analiza regresji (regresja prosta i regresja logistyczna)
3.9. Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
3.10. Planowanie eksperymentów - tradycyjne eksperymenty a metoda DOE – poziom I
3.11. Badanie zdolności procesu  – zdolność krótkoterminowa i długoterminowa
3.12. Narzędzia informatyczne w Six Sigma - Minitab i Excel itp
3.13. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
3.14. Własny projekt Six Sigma – dobór metod do analizy zebranych danych

6 dzień:
4. Improve
4.1. Metody generowania rozwiązań (burza mózgów i jej odmiany)
4.2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązań – analiza CBA
4.3. Pilotaż oraz pełne wdrażanie rozwiązań
4.4. Analiza ryzyka i projektowanie działań zaradczych (rozwiązań) - metoda FMEA
4.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
4.6. Własny projekt Six Sigma – dobór metody optymalizacji

5. Control
5.1. Wprowadzenie standardów – standardowa procedura operacyjna (SOP)
5.2. Visual Management – zastosowanie zarządzania wizualnego
5.3. Audyt rozwiązań (system, proces, wyrób/usługa)
5.4. Plany monitoringu i kontroli
5.5. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.6. SPC - karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych - symulacja
5.8. Zastosowanie kart specjalnych (Xi, MR, średniej ruchomej itp.)
5.9. Kontrola odbiorcza
5.10. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
5.11. Ocena wyników i rezultatów biznesowych - zamknięcie projektu Green Belt
5.12. Zastosowanie Six Sigma w projektowanie procesów - Metoda Design for Six Sigma DFSS (DMADV, IDOV)
5.13. Narzędzia informatyczne – wykorzystanie Minitaba i Excela
5.14. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.15. Własny projekt Six Sigma – dobór metod monitoringu i standaryzacji w udoskonalonym procesie.
5.16. Podsumowanie narzędzi w fazie Control

6. Projekty Six Sigma Green Belt - Ustalenie i prezentacja przez uczestników

7. Egzamin certyfikacyjny - poziom Green Belt


Certyfikaty   CERTYFIKAT
Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Green Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez partnera jednostki certyfikującej TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem. Certyfikaty wydawane w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykłady + intensywne warsztaty + E-LEARNING


Trenerzy   TRENERZY
Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Projekt Six Sigma    PROJEKT ZALICZENIOWY

Kiedy zdobyłeś już potrzebną wiedzę i umiejętności, nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Green Belt!
Jak to zrobić?
1. Zdecyduj, czy Twój projekt będzie oparty o proces z przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, czy chciałbyś otrzymać niezbędne dane od nas i przystąpić do egzaminu kompetencyjnego.
2. Przystąp do działania!
3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz odbywać krótkie konsultacje po kolejnych fazach projektu.
4. Projekt gotowy? Przyszedł czas na jego obronę!
5. Powodzenia!
Warunkiem uzyskania Certyfikatu Green Belt, jest pozytywny wynik z testu wiedzy oraz obrona projektu.
Zaliczenie testu w kolejnym terminie – gratis
Obrona projektu w innym terminie - gratis


Czas trwania   CZAS TRWANIA

Pełne szkolenie trwa 48 godzin - 6 dni szkoleniowych.
Moduł I + II + III – Green Belt - trwa 6 dni.


Ukończenie szkolenia na poziomie Six Sigma Green Belt jest konieczne przed przystąpieniem do szkolenia na poziomie Black Belt.
Szkolenie Six Sigma Green Belt stanowi I, II i III moduł cyklu szkoleń Six Sigma.
Kolejne poziomy: Black Belt  oraz Lean Six Sigma.


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI:

Szkolenie Six Sigma Green Belt - 3790 zł netto/osoba 


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO

 • Udział w intensywnym 6-dniowym szkoleniu - 2 sesje po 3 dni
 • Dwa certyfikaty Six Sigma Green Belt - LQCert i Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV [w promocji early birds w cenie] w języku polskim i angielskim
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Green Belt
 • Lunch
 • Przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem.

Naszych klientów zainetersowały   TYLKO U NAS:

 • Za darmo przystąpisz do egzaminu w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Za darmo obronisz swój projekt Six Sigma w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • Wszystko jest zawarte w cenie szkolenia!
 • Gratis masz u nas także podwójną certyfikację (dla early birds)

ZOSTAŃ GREEN BELTEM!

Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV i LQCert
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów przez trenerów Black Beltów oraz Master Black Beltów


Naszych klientów zainetersowały   Wakacyjny SPRINT Six Sigma

Czy zdarza Ci się, że terminy szkoleń proponowane w ciągu roku są dla Ciebie nieodpowiednie ze względu na Twoją zajętość i wyjazdy służbowe? Czy w ciągu roku zawsze brakuje Ci czasu? Nie mogłeś wziąć urlopu?
Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Wykorzystaj porę wakacyjną i zdobądź kwalifikacje Six Sigma Green Belta!
Co proponujemy?
5-dniowy SPRINT Six Sigma Green Belt Wakacje 2020 realizujący w pełni program szkoleniowy i wymiar czasowy Green Belt.
Szkolenie realizowane w ciągu jednego 5-dniowego zjazdu!
Podwójna Certyfikacja Six Sigma Green Belt - LQcert oraz Jednostki Certyfikacyjnej TUVPOL TUV Thuringen Gruppe
Szkolenie prowadzone przez Black Beltów oraz Master Black Beltów.

Wakacje to doskonały czas na zdobycie zielonego pasa Six Sigma w Lynsky Solutions!

 
KRAKÓW - ul. Rydlówka

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja lato 2020
Six Sigma Green Belt 
Edycja wakacje SPRINT 2020
Six Sigma Green Belt 
Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Brak miejsc

Sesja I:  Moduł I-II: 11-12-13 maj,  Kraków

  Sesja II:  Moduł III: 3-4-5 czerwiec, Kraków

Trwają zapisy

Sesja I:  6-7-8-9-10 lipiec,  Kraków

5-dniowy SPRINT Six Sigma Green Belt Wakacje 2020
realizujący w pełni program szkoleniowy
i wymiar czasowy Green Belt.

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

 
                                     WARSZAWA - Al. Jerozolimskie              |                       POZNAŃ                                        

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja lato 2020 Warszawa
Six Sigma Green Belt 

 Edycja wiosna 2020 Poznań
Six Sigma Green Belt

Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Trwają zapisy

Sesja I: 15-16-17 czerwiec, Warszawa

Sesja II:1-2-3 lipiec, Warszawa

Zapisy zakończone

Sesja I: 6-7-8 kwiecień, Poznań

Sesja II: 27-28-29 maj, Poznań

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu


 


 
Cykl szkoleniowy Six Sigma

Szkolenie Six Sigma Green Belt stanowi I, II i III moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma.

Szkolenie Green Belt Six Sigma

Kolejne poziomy:Black Belt  oraz Lean Six Sigma.Szkolenie Six Sigma poziomy 2

Six Sigma - White belt >>> Six Sigma - Yellow Belt >>> Six Sigma - Green Belt >>>  Six Sigma - Black Belt >>> Lean Six Sigma
1 dzień              2 dni                 3 dni  4 dni 1 dzień
Zapisz się na szkolenieOdwiedź stronę dedykowaną Six SigmaZapytaj o szkolenie zamknięte

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Six Sigma strona dedykowana 2

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 

 


Naszych klientów zainetersowały    Naszych klientów zainteresowały również szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 
 


                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5