Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie FMEA w Krakowie

FMEA - analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad - program szkolenia

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad polega na analitycznym ustalania związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.
 
Dzięki metodzie FMEA możemy ciągle doskonalić nasz produkt/proces poprzez poddawanie go kolejnym analizą i na podstawie uzyskanych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające nam nowe pomysły ulepszające właściwości wyrobu.
 
FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu ją w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Szkolenie jest realizowane według wytycznych AIAG - FMEA 4 edycja.
 
Cel szkolenia :
Poprzez przekazaną wiedzę teoretyczną i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma przygotować do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć zespół FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, jak przeprowadzać analizę FMEA konstrukcji/wyrobu i FMEA procesuw jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących. 
 

Program szkolenia:

1. FMEA - zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA)

2. Budowa zespołu FMEA
3. Rodzaje FMEA:
    - FMEA konstrukcji (DFMEA)
    - FMEA procesu (PFMEA)
4. Etapy przeprowadzania analizy PFMEA i DFMEA (FMEA procesu i FMEA konstrukcji)
5. Przygotowywanie danych wejściowych do FMEA
6. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA (mapa procesu, diagram Ishikawy, 5Why, analiza Pareto-Lorenza)
7. Analiza jakościowa wad dla PFMEA i DFMEA
    - Formułowanie wad
    - Szukanie przyczyn wad
    - Badanie skutków wad
    - Identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie - detection and prevention)
8. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition) dla PFMEA i DFMEA:
    - R (Częstość - Ryzyko wystąpienia - Occurrence),
    - W (Wykrywalność - Detection)
    - Z (Znaczenia wady dla klienta - Szkodliwości - Severity), 
9. Analiza ilościowa wad:
    - Oszacowanie czynników ryzyka
    - Wyznaczenie krytyczności wad
    - Wyznaczanie współczynnika RPN
10. Działania doskonalące/naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami
11. Podsumowanie, pytania i test
 
 
Warsztaty praktyczne:

 

Szkolenie organizowane jest w formie warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów:
- skuteczna praca zespołu FMEA,
- szacowanie czynników ryzyka,
- określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli w zależności od scenariusza,
- analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
- planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
- wykonywanie skróconych analiz DFMEA i PFMEA na podstawie przykładowego wyrobu i symulowanego procesu jego produkcji z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach) 

Organizacja szkolenia:

Czas trwania szkolenia to 2 dni po 8 godzin. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Zakończone jest egzaminem pisemnym, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się Certyfikat. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.   
 
Dla zainteresowanych gruntownym poznaniem metody FMEA procesu z dwudniowymi zajęciami praktycznymi zapraszamy na szkolenie Szkolenie FMEA w krakowie - FMEA procesu w praktyce
 
Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5