Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

 

 

Certyfikowany Menedżer Jakości - program szkolenia

szkolenia certyfikowane

 

Menedżer jakości w swojej codziennej pracy musi posiadać szeroko rozwiniętą wiedzę z zakresu wszystkich aspektów jakości występujących w przedsiębiorstwie. Na wiedzę tą składa się kilka elementów z zakresu jakości. Należą do nich: Systemy Zarządzania (Zintegrowany System Zarządzania – jakość+bezpieczeństwo+środowisko), narzędzia i techniki rozwiązywania problemów jakościowych, metoda Problem Solving, zarządzanie projektem oraz podejście kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością.


Korzyści ze szkolenia

 • nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością,
 • poznanie technik zarządzania jakością oraz umiejętność praktycznego ich stosowania oraz doboru do konkretnej sytuacji/ problemu dzięki ćwiczeniom
 • umiejętność rozwiązywania problemów jakościowych zgodnie z metodą Problem Solving
 • nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Menedżera Jakości
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.


Korzyści z uzyskania certyfikatu Menedżer Jakości wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen , wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy
• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 • Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.
• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników - wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.
• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie Menedżera Jakości

 Posiadając Certyfikat Menedżera Jakości stają się Państwo certyfikowanym personelem SZJ, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program szkolenia | Certyfikowany Menedżer ds. Jakości 

Moduł I

(elearning)

moduł realizowany w formie elearningu

Poziom I - Koncepcje zarządzania jakością - TQM

1.Kompleksowe Zarządzanie Jakością:

 • Współczesne koncepcje zarządzania jakością
 • Filozofia TQM
 • Zrównoważona karta wyników
 • Rachunek kosztów jakości

Poziom II - Lean Manufacturing - szczupłe zarządzanie

2. Lean Manufacturing jako system doskonalenia jakości

 • Ewolucja Lean Manufacturing
 • Narzędzia Lean Manufacturing
 • Wdrażanie Lean Manufacturing i korzyści z wdrożenia

Poziom III - Zarządzanie projektami jakościowymi

3. Zarządzanie projektem:

 • Podejście projektowe
 • Planowanie cyklu projektu
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Techniki stosowane w zarządzaniu projektami

Moduł II

(16h godzin kontaktowych

+ 4h elearningu)

Poziom IV - Wymagania Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz Audyt Wewnętrzny

Szkolenie realizowane według programu: Audytor Wewnętrzy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Poziom V - Intergracja Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Systemy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ich integracja (punkt realizowany w formie elearningu)

Moduł III

(8h)

Poziom VI - Kompetencje Menedżerskie

 1. Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem
  - Znaczenie przywództwa w organizacji

  Autorytet jako atrybut przywództwa, rodzaje autorytetu, metody jego budowania
  - Modele przywództwa. Style kierowania
  - Znaczenie pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole
  - Cykl kierowania zespołem
  - Skrzynka narzędziowa przełożonego
  - Teorie motywacji. Rola motywatorów pozafinansowych.
  - Motywowanie pracowników na co dzień.
 2. Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem
  - Definicje i podział krytyki
  - Nagroda jako system wynagradzania pracownika
 3. Zarządzanie sobą w czasie
  Limity czasu i jego wykorzystanie. Sposoby postrzegania czasu

  - Metody definiowania celów. Efektywne planowanie zadań do wykonania.
  - Podejmowanie decyzji.
  - Złodzieje czasu
 4. Techniki komunikacji i prezentacji
  - Proces spostrzegania.

  - Przebieg procesu komunikacji. Kanały komunikacji.
  - Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
  - Elementy skutecznej komunikacji.
  - Zasady wystąpień publicznych.

Moduł IV

(16h)

Poziom VII - Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością
2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
3. Cykl PDCA a metody i techniki zarządzania jakością
4. Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
5. Menedżerskie techniki organizacji zespołów:
    ‐ Praca zespołowa,
    ‐ Koła jakości,
    ‐ Zespoły zadaniowe
6. Siedem klasycznych narzędzi zarządzania jakością
    ‐ Mapa procesu,
    ‐ Diagram Ishikawy,
    ‐ Analiza Pareto-Lorenza,
    ‐ Histogram,
    ‐ Wykres korelacji,
    ‐ Arkusz zbierania danych,
    ‐ Karty kontrolne (podstawy)
7. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością:
    ‐ Diagram pokrewieństwa,
    ‐ Diagram zależności,
    ‐ Drzewo decyzyjne,
    ‐ Diagram macierzowy,
    ‐ Macierz analizy danych,
    ‐ Diagram strzałkowy,
    ‐ Karta planowania procesu decyzyjnego
8. Metody analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis
    ‐ wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w identyfikacji przyczyn źródłowych
9. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością:
    ‐ Statystyki opisowe,
    ‐ Analiza graficzna danych: scatter plot, histogram, diagram korelacji
10. Kreatywne metody generowania pomysłów i rozwiązywania problemów:
    ‐ Warianty burzy mózgów,
    ‐ MetaPlan,
    ‐ Mapa myśli,
    ‐ Metoda Walta Disneya,
    ‐ Metoda 6 kapeluszy de Bono
11. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)

Egzamin kompetencyjny


Dodatkowe informacje

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Menedżera Jakości nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.

Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany specjalista ds. jakości, realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Certyfikowany Menedżer ds. Jakości ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z czterech modułów. Czas trwania szkolenia to 5 dni po 8 godzin (40 godzin szkoleniowych) oraz 8 godzin (elearningu) z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

2890 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

   

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2020
Certyfikowany Menedżer Jakości

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I i II: 27-28 kwiecień, 2020 Kraków
Moduł III: 18 maj, 2020 Kraków
Moduł IV: 19-20 maj, 2020 Kraków


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.  


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


   Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Menedżer ds. Jakości !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5