Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

 

 

Certyfikowany Menedżer Jakości - program szkolenia

szkolenia certyfikowane

 

Menedżer jakości w swojej codziennej pracy musi posiadać szeroko rozwiniętą wiedzę z zakresu wszystkich aspektów jakości występujących w przedsiębiorstwie. Na wiedzę tą składa się kilka elementów z zakresu jakości. Należą do nich: Systemy Zarządzania (Zintegrowany System Zarządzania – jakość+bezpieczeństwo+środowisko), narzędzia i techniki rozwiązywania problemów jakościowych, metoda Problem Solving, zarządzanie projektem oraz podejście kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, menedżer jakości musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Menedżera Jakości poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej z wiedzą menedżerską. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu zarządzania jakością, SZJ, kosztów jakości, zarządzania projektem, jak i z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich. Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością.


Korzyści ze szkolenia

 • nabycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością,
 • poznanie technik zarządzania jakością oraz umiejętność praktycznego ich stosowania oraz doboru do konkretnej sytuacji/ problemu dzięki ćwiczeniom
 • umiejętność rozwiązywania problemów jakościowych zgodnie z metodą Problem Solving
 • nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Menedżera Jakości
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa.


Korzyści z uzyskania certyfikatu Menedżer Jakości wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.
• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen , wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy
• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy
• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 • Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.
• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników - wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.
• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie Menedżera Jakości

TUV THURINGEN 

 Posiadając Certyfikat Menedżera Jakości stają się Państwo certyfikowanym personelem SZJ, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

TIC TUV

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program szkolenia | Certyfikowany Menedżer ds. Jakości 

Moduł I

(8h elearningu)

moduł realizowany w formie elearningu

Poziom I - Koncepcje zarządzania jakością - TQM

1.Kompleksowe Zarządzanie Jakością:

 • Współczesne koncepcje zarządzania jakością
 • Filozofia TQM
 • Zrównoważona karta wyników
 • Rachunek kosztów jakości

Poziom II - Lean Manufacturing - szczupłe zarządzanie

2. Lean Manufacturing jako system doskonalenia jakości

 • Ewolucja Lean Manufacturing
 • Narzędzia Lean Manufacturing
 • Wdrażanie Lean Manufacturing i korzyści z wdrożenia

Poziom III - Zarządzanie projektami jakościowymi

3. Zarządzanie projektem:

 • Podejście projektowe
 • Planowanie cyklu projektu
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Techniki stosowane w zarządzaniu projektami

Moduł II

(16h godzin kontaktowych

+ 4h elearningu)

Poziom IV - Wymagania Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz Audyt Wewnętrzny

Szkolenie realizowane według programu: Audytor Wewnętrzy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Poziom V - Intergracja Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

Systemy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ich integracja (punkt realizowany w formie elearningu)

Moduł III

(8h)

Poziom VI - Kompetencje Menedżerskie

 1. Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem
  - Znaczenie przywództwa w organizacji

  Autorytet jako atrybut przywództwa, rodzaje autorytetu, metody jego budowania
  - Modele przywództwa. Style kierowania
  - Znaczenie pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole
  - Cykl kierowania zespołem
  - Skrzynka narzędziowa przełożonego
  - Teorie motywacji. Rola motywatorów pozafinansowych.
  - Motywowanie pracowników na co dzień.
 2. Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem
  - Definicje i podział krytyki
  - Nagroda jako system wynagradzania pracownika
 3. Zarządzanie sobą w czasie
  Limity czasu i jego wykorzystanie. Sposoby postrzegania czasu

  - Metody definiowania celów. Efektywne planowanie zadań do wykonania.
  - Podejmowanie decyzji.
  - Złodzieje czasu
 4. Techniki komunikacji i prezentacji
  - Proces spostrzegania.

  - Przebieg procesu komunikacji. Kanały komunikacji.
  - Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
  - Elementy skutecznej komunikacji.
  - Zasady wystąpień publicznych.

Moduł IV

(16h)

Poziom VII - Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonalenia procesów

1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością.
2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
3. Podstawowe zasady zarzadzania jakością
    Podejście procesowe
    Zasady Deminga
    Zasada zero defektów
    Zasada pracy zespołowej
4. Metody i techniki zarządzania jakością a cykl PDCA
5.Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
6. Menedżerskie techniki organizowania zespołów:
    Praca zespołowa
    Koła jakości
    Zespoły zadaniowe
7. Metody identyfikacji, opisu i wizualizacji problemów w organizacji
    Zasada San Gen Shugi
    Benchmarking
    Metoda 5W2H
    SMART
    Mapa procesu
8. Podstawowe metody statystyczne
    Typy danych
    Podstawowe statystyki opisowe
    Analiza graficzna
    Histogram
    Diagram korelacji
    Diagram tablicowy
10. Metody analiza przyczyn źródłowych - RCA
    Diagram Ishikawy
    Metoda 5Why
    Diagram pokrewieństwa
    Diagram relacji
11. Metody identyfikacji i wyboru rozwiązań
    Warunki brzegowe i kryteria wyboru rozwiązań
    Wybór rozwiązań – metoda rangowania
    Diagram Pareto-Lorenza
12. Siedem klasycznych metod (narzędzi) zarządzania jakością:
    Mapa procesu,
    Diagram Ishikawy,
    Analiza Pareto-Lorenza,
    Histogram,
    Wykres korelacji,
    Arkusz zbierania danych,
    Karty kontrolne Shewharta (podstawy).
13. Siedem nowych metod (narzędzi) zarządzania jakością:
    Diagram pokrewieństwa,
    Diagram zależności,
    Drzewo decyzyjne,
    Diagram macierzowy,
    Macierz analizy danych,
    Diagram strzałkowy,
    Karta planowania procesu decyzyjnego.
14. Kreatywne metody rozwiązywania problemów:
    Warianty burzy mózgów
    Meta plan
    Mapa myśli
    Metoda Walta Disneya
    Metoda 6 kapeluszy de Bono
15. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)

Egzamin kompetencyjny


Dodatkowe informacje

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Menedżera Jakości nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.

Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany specjalista ds. jakości, realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Certyfikowany Menedżer ds. Jakości ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z czterech modułów. Czas trwania szkolenia to 5 dni po 8 godzin (40 godzin szkoleniowych) oraz 8 godzin (elearningu) z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

2800 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

   

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2019
Certyfikowany Menedżer Jakości

Edycja jesienna 2019
Certyfikowany Menedżer Jakości

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I i II: 25-26 kwiecień 2019, Kraków
Moduł III: 9-10 maj 2019, Kraków
Moduł IV: 11 czerwiec 2019, Kraków

Moduł I i II: 17-18 październik 2019, Kraków
Moduł III: 25 listopad 2019, Kraków
Moduł IV: 26-27 listopad 2018, Kraków


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.  


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


   Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Menedżer ds. Jakości !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5