Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

 

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań eliminujących problem oraz zapobiegających możliwościom powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie, nabywając niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, Problem Solving Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów - Problem Solving. Poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską - niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarzadzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczącymi kierowania zespołami rozwiązywania problemów. 

Problem Solving 1

 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving - szczególnie arkusza A3
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leadera
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa
 • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów dotyczących własnych działań w zakresie problem solving

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu PROBLEM SOLVING TEAM LEADER wydanego przez LQCert i TUVPOL TÜV Thüringen Partner

Dla pracownika

 • Certyfikat LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen Partner oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen Partner, wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 

• Certyfikując swoich pracowników w LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen Partner, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników - wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie PROBLEM SOLVING TEAM LEADER

 

 Posiadając Certyfikat Problem Solving Team Leader stają się Państwo certyfikowanym personelem, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem - zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez LQCert i TÜVPOL TÜV Thüringen.

 

logo TUVPOL.png

Logo lq.png

Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TUVPOL TÜV Thüringen Partner dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TUVPOL TÜV Thüringen Partner. TUVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program certyfikowanego szkolenia | PROBLEM SOLVING TEAM LEADER 

     
 

Moduł I

(8h)

Kompetencje Menedżerskie - Zarządzanie zespołami rozwiązywania problemów

I. Nowoczesne przywództwo
1. Zarządzanie, a rządzenie
2. Zarządzanie zespołem niehierarchicznym
3. Autorytet lidera – style kierowania zespołem
4. Dlaczego ludzie słuchają lidera?

II. Tworzenie zespołu
1. 4 kolory insight – świadomość potencjału i ograniczeń zespołu
2. Matryca potrzeb (zadania/projektu) /matryca umiejetności (członków zespołu)
3. Kroki elementarne, a dobór członków zespołu według potrzebnych kompetencji kluczowych
4. Fazy tworzenia się zespołu – model Tuckmana
    - Formowania (forming)
    - Docierania (storming)
    - Normowania (norming)
    - Realizacji (performing)
4. Przepływ wartości w organizacji pracy zespołu
5. Komunikacja oczekiwań, celów i delegowanie zadań
    - definiowenie celów zgodnie z zasadami SMART
6. Wykorzystywanie mocnych stron swoich podwładnych

III. Wybór metody pracy
1. Zespół reaktywny / zespół proaktywny
2. Metoda lwa i owcy – nie zjedz swojego zespołu - siła, a haryzma
3. Świeta trójca zarządzania Problem Solving Team
    - bezpiecznie, na czas, z najlepszą jakością
4. Jak nie używać argumentu siły – jak znależć silne argumenty?

IV. Praca w zespole.
1. Kick off meeting – żeby nie zacząć od końca – poznaj zespół
2. Piramida Maslowa, co musisz dac zespołowi?
3. Lokalne różnice interesów (np. logistyka vs jakość) oraz globalny wspólny cel – zysk organizacji
4. Różnorodność członków zespołu jako najwiekszy potencjał
5. Transparentna komunikacja jako odżywka dla kreatywności członków zespołu
6. Schemat komunikacji – założenia i współczesna interpretacja
    - nadawca
    - odbiorca
    - kontekst
    - komunikat
    - kod
6. Newtonowski podejscie do komunikacji – analogia miedzy komunikatem-percepcją, a mechaniką płynów – ćwiczenie
7. Zarządzanie konfliktem w zespole - konflikt funkcyjny i dysfunkcyjny
8. Delegowanie odpowiedzialności i przeglad realizacji kroków elementarnych
9. Priorytetyzacja – pilne, ważne, ważne i pilne
10. Jak sprawić, żeby praca w twoim zespole była przygodą, a nie karą, również dla Ciebie?

     
 

Moduł II

(16h)

Narzędzia i metody zarządzania jakością i doskonaleniu procesu

1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością
2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
3. Cykl PDCA a metody i techniki zarządzania jakością
4. Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
5. Menedżerskie techniki organizacji zespołów:
    ‐ Praca zespołowa,
    ‐ Koła jakości,
    ‐ Zespoły zadaniowe
6. Siedem klasycznych narzędzi zarządzania jakością
    ‐ Mapa procesu,
    ‐ Diagram Ishikawy,
    ‐ Analiza Pareto-Lorenza,
    ‐ Histogram,
    ‐ Wykres korelacji,
    ‐ Arkusz zbierania danych,
    ‐ Karty kontrolne (podstawy)
7. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością:
    ‐ Diagram pokrewieństwa,
    ‐ Diagram zależności,
    ‐ Drzewo decyzyjne,
    ‐ Diagram macierzowy,
    ‐ Macierz analizy danych,
    ‐ Diagram strzałkowy,
    ‐ Karta planowania procesu decyzyjnego
8. Metody analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis
    ‐ wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w identyfikacji przyczyn źródłowych
9. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością:
    ‐ Statystyki opisowe,
    ‐ Analiza graficzna danych: scatter plot, histogram, diagram korelacji
10. Kreatywne metody generowania pomysłów i rozwiązywania problemów:
    ‐ Warianty burzy mózgów,
    ‐ MetaPlan,
    ‐ Mapa myśli,
    ‐ Metoda Walta Disneya,
    ‐ Metoda 6 kapeluszy de Bono
11. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)

     
 

Moduł III

(8h)

Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem arkusza A3

1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving
2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
3. Problem Solving a cykl PDCA – podejście procesowe, metoda Kaizen, koncepcja San Gen Shugi
4. Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Ford- Metoda 8D, DMAIC)
5. Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci?, jakie mają wymagania - VOC?, jak im sprostać?
6. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?
7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
8. Raport A3 – elementy i etapy raportu A3:
    - Zidentyfikowanie problemu,
    - Zrozumienie obecnej sytuacji,
    - Cel - określenie stanu docelowego,
    - Analiza przyczynowo-skutkowa
    - Określenie środków zaradczych,
    - Plan działań,
    - Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
    - Dalsze działania - standaryzacja,
9. Raport A3 jako narzędzie komunikacji w organizacji
10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w Raporcie A3:
    - praca zespołowa,
    - definiowanie problemu - 5W2H
    - SMART-ne definiowanie celu
    - mapa procesu,
    - burza mózgów – metoda generowania pomysłów,
    - diagram Ishikawy,
    - metoda 5 Why,
    - analiza Pareto-Lorenza
11. Metoda A3 – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody A3

     
    Egzamin kompetencyjny

 


Dodatkowe informacje

 

 

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Problem Solving Team Leader nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TUVPOL TÜV Thüringen Partner.
Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany Specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji - realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Problem Solving Team Leader ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech modułów. Czas trwania szkolenia to 4 dni po 8 godzin (32 godzin szkoleniowych).
Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

2390 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2020
Problem Solving Team Leader 

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I: 18 maj 2020, Kraków
Moduł II: 19-20 maj 2020, Kraków
Moduł III: 21 maj 2020, KrakówZapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Problem Solving

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Informacje o TUVPOL TÜV Thüringen Partner

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze certyfikatu  TUVPOL TÜV Thüringen Partner przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TUVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Problem Solving Team Leader !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5