Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

 

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań eliminujących problem oraz zapobiegających możliwościom powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie, nabywając niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, Problem Solving Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów - Problem Solving. Poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską - niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarzadzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczącymi kierowania zespołami rozwiązywania problemów. 

Problem Solving 1

 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving - szczególnie arkusza A3
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leadera
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa
 • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów dotyczących własnych działań w zakresie problem solving

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu PROBLEM SOLVING TEAM LEADER wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

 • Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen, wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 

• Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników - wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie PROBLEM SOLVING TEAM LEADER

 

TUV THURINGEN 

 Posiadając Certyfikat Problem Solving Team Leader stają się Państwo certyfikowanym personelem, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem - zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

 

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

TIC TUV

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program certyfikowanego szkolenia | PROBLEM SOLVING TEAM LEADER 

     
 

Moduł I

(8h)

Kompetencje Menedżerskie

 1. Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem
  - Znaczenie przywództwa w organizacji

  Autorytet jako atrybut przywództwa, rodzaje autorytetu, metody jego budowania
  - Modele przywództwa. Style kierowania
  - Znaczenie pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Role w zespole
  - Cykl kierowania zespołem
  - Skrzynka narzędziowa przełożonego
  - Teorie motywacji. Rola motywatorów pozafinansowych.
  - Motywowanie pracowników na co dzień.

 2. Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem
  - Definicje i podział krytyki
  - Nagroda jako system wynagradzania pracownika

 3. Zarządzanie sobą w czasie
  Limity czasu i jego wykorzystanie. Sposoby postrzegania czasu

  - Metody definiowania celów. Efektywne planowanie zadań do wykonania.
  - Podejmowanie decyzji.
  - Złodzieje czasu

 4. Techniki komunikacji i prezentacji
  - Proces spostrzegania.

  - Przebieg procesu komunikacji. Kanały komunikacji.
  - Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.
  - Elementy skutecznej komunikacji.
  - Zasady wystąpień publicznych.
     
 

Moduł II

(16h)

Narzędzia i techniki zarzadzania jakością

 1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością.
 2. Metod/techniki/narzędzia zarządzania jakością a cyklu PDCA
 3. Menedżerskie techniki stosowane w ZJ:
  - Burza mózgów
  - Praca zespołowa
  - Koła jakości
 4. 7 klasycznych narzędzi zarządzania jakością:
  - mapa procesu,
  - diagram Ishikawy,
  - analiza Pareto-Lorenza,
  - histogram,
  - wykres korelacji,
  - arkusz zbierania danych,
  - karty kontrolne Shewharta (podstawy).
 5. 7 nowych narzędzi zarządzania jakością:
  - diagram pokrewieństwa,
  - diagram zależności,
  - drzewo decyzyjne,
  - diagram macierzowy,
  - macierz analizy danych,
  - diagram strzałkowy,
  - karta planowania procesu decyzyjnego.
 6. Specyficzne metody stosowane w rozwiązywania problemów):
  - PDCA
  - SMART
  - 5W2H
  - 5 Why
 7. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)
     
 

Moduł III

(8h)

Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem arkusza A3

 1. Koncepcja Problem Solving
 2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
 3. Problem Solving a cykl PDCA - metodyka rozwiązywania problemów
 4. Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, Arkusz A3, QRQC, Ford- Metoda 8D)
 5. Elementy metody i raportu A3 - metoda A3:
  - Zidentyfikowanie problemu,
  - Zrozumienie obecnej sytuacji,
  - Cel - określenie stanu docelowego,
  - Analiza przyczynowo-skutkowa
  - Określenie środków zaradczych,
  - Plan działań,
  - Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
  - Dalsze działania - standaryzacja,
 6. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w cyklu PDCA:
  - głos klienta VOC,
  - praca zespołowa,
  - burza mózgów,
  - podejście SMART,
  - 5W2H
  - mapa procesu,
  - diagram Ishikawy,
  - metoda 5 Why,
  - analiza Pareto-Lorenza.
 7. Problem Solving – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody A3
     
    Egzamin kompetencyjny

 


Dodatkowe informacje

 

 

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Problem Solving Team Leader nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.
Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany Specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji - realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Problem Solving Team Leader ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech modułów. Czas trwania szkolenia to 4 dni po 8 godzin (32 godzin szkoleniowych).
Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

1990 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe. 

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja wiosenna 2019
Problem Solving Team Leader 

Edycja jesienna 2019
Problem Solving Team Leader 

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I: 7 maj 2019, Kraków
Moduł II: 8-9 maj 2019, Kraków
Moduł III: 10 maj 2019, Kraków

Moduł I: 25 listopad 2019, Kraków
Moduł II: 26-27 listopad 2019, Kraków
Moduł III: 28 listopad 2019, KrakówZapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Problem Solving

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Problem Solving Team Leader !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5