Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Problem Solving Team Leader - certyfikowany program szkoleniowy

 

Pojawiające się w organizacjach problemy, wymagają natychmiastowej reakcji i wprowadzenia działań eliminujących problem oraz zapobiegających możliwościom powstania tego problemu w przyszłości. Doświadczenia zdobyte przez wiele lat w największych przedsiębiorstwach na świecie pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk w zakresie technik rozwiązywania problemów – Problem Solving.

W ramach kompleksowego programu szkoleniowego, uczestnicy zapoznają się z metodami zarzadzania jakością wykorzystywanymi w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz nabywają niezbędne umiejętności i kompetencje dotyczące kierowania zespołami rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć prowadzonych warsztatowo, uczestnicy rozwiązują problemy zaistniałe w organizacjach rozpoczynając od analiz stanu obecnego i analizy przyczyn źródłowych, po wprowadzanie rozwiązań i usprawnień jako trwałych zmian w przedsiębiorstwie, nabywając niezbędne kompetencje dla liderów zespołów rozwiązywania problemów.

Poza wiedzą z tematyki zarządzania jakością, Problem Solving Team Leader musi posiadać kompetencje menedżerskie (kompetencje miękkie), takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, zarządzania swoim czasem oraz kierowania zespołem podwładnych pracowników.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji Team Leadera Zespołów Rozwiązywania Problemów - Problem Solving. Poprzez połączenie wiedzy inżynierskiej związanej z metodykami rozwiązywania problemów z wiedzą menedżerską - niezbędną w przypadku kierowania zespołem. Szkolenie łączy umiejętności zarówno z zakresu metod zarzadzania jakością wykorzystywanych w Problem Solving, programami rozwiązywania problemów stosowanymi w największych światowych przedsiębiorstwach oraz kompetencjami dotyczącymi kierowania zespołami rozwiązywania problemów. 

Problem Solving 1

 

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania metod doskonalenia jakości i rozwiązywania problemów
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie metod Problem Solving - szczególnie arkusza A3
 • Umiejętność identyfikacji przyczyn źródłowych problemu, stosowania narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemu i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych
 • Nabycie kompetencji miękkich pozwalających na organizację własnego czasu podczas codziennego wykonywania obowiązków Team Leadera
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz efektywnego przywództwa
 • Możliwość przedyskutowania doboru narzędzi i osiągniętych rezultatów dotyczących własnych działań w zakresie problem solving

 

Korzyści z uzyskania certyfikatu PROBLEM SOLVING TEAM LEADER wydanego przez TÜVPOL TÜV Thüringen

Dla pracownika

 • Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza potwierdzenie wysokiego poziomu Twoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez niezależnych ekspertów jednostki certyfikacyjnej.

• Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi TÜVPOL TÜV Thüringen, wzrasta Twoja pozycja konkurencyjna i uznanie na międzynarodowym rynku pracy

• Dzięki odbytym szkoleniom dostajesz możliwość ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy

• Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne udokumentowane przez TÜVPOL TÜV Thüringen to ważny atut w rozmowach z pracodawcą.

Dla firmy

 

• Certyfikując swoich pracowników w TÜVPOL TÜV Thüringen, zwiększasz konkurencyjność i przewagę marketingową w kraju i na rynkach zagranicznych.

• Certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen oznacza obiektywne potwierdzenie wysokiego poziomu kompetencji i kwalifikacji zawodowych Twoich pracowników - wzrasta wiarygodność Twojej organizacji.

• Kompetentni, sprawdzeni pracownicy sprzyjają rozwojowi firmy, wpływając na wzrost jej efektywności.

Informacja o Certyfikacie PROBLEM SOLVING TEAM LEADER

 

 Posiadając Certyfikat Problem Solving Team Leader stają się Państwo certyfikowanym personelem, którego kompetencje zostały potwierdzone zdanym egzaminem - zgodnie z wymaganiami dotyczącymi egzaminu i certyfikacji przez TÜVPOL TÜV Thüringen.

 

certyfikowany menedżer jakości

 Certyfikat Kompetencji jest udokumentowaniem posiadanej wiedzy oraz praktycznego doświadczenia zawodowego, poświadcza kompetencje, a nie tylko kwalifikacje. Osoby posiadające certyfikat TÜVPOL TÜV Thüringen dokumentują na rynku UE, że wykazały się wymaganą wiedzą w trakcie egzaminu oraz poddały się zdefiniowanej procedurze certyfikacji z jednoznacznie określonymi wymaganiami egzaminacyjnymi i certyfikacyjnymi.

 Proces certyfikacji personelu opiera się na potwierdzeniu umiejętności i wiedzy poprzez realizacji egzaminu kompetencyjnego. Egzamin w formie pisemnej jest przeprowadzany przez TÜVPOL TÜV Thüringen. TÜVPOL wydaje certyfikaty kompetencji, które stanowią jeden ze sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.


Program certyfikowanego szkolenia | PROBLEM SOLVING TEAM LEADER 

     
 

Moduł I

(8h)

Kompetencje Menedżerskie

I. Nowoczesne przywództwo
1. Zarządzanie, a rządzenie
2. Zarządzanie zespołem niehierarchicznym
3. Autorytet lidera – style kierowania zespołem
4. Dlaczego ludzie słuchają lidera?

II. Tworzenie zespołu
1. 4 kolory insight – świadomość potencjału i ograniczeń zespołu
2. Matryca potrzeb (zadania/projektu) /matryca umiejetności (członków zespołu)
3. Kroki elementarne, a dobór członków zespołu według potrzebnych kompetencji kluczowych
4. Fazy tworzenia się zespołu – model Tuckmana
    - Formowania (forming)
    - Docierania (storming)
    - Normowania (norming)
    - Realizacji (performing)
4. Przepływ wartości w organizacji pracy zespołu
5. Komunikacja oczekiwań, celów i delegowanie zadań
    - definiowenie celów zgodnie z zasadami SMART
6. Wykorzystywanie mocnych stron swoich podwładnych

III. Wybór metody pracy
1. Zespół reaktywny / zespół proaktywny
2. Metoda lwa i owcy – nie zjedz swojego zespołu - siła, a haryzma
3. Świeta trójca zarządzania Problem Solving Team
    - bezpiecznie, na czas, z najlepszą jakością
4. Jak nie używać argumentu siły – jak znależć silne argumenty?

IV. Praca w zespole.
1. Kick off meeting – żeby nie zacząć od końca – poznaj zespół
2. Piramida Maslowa, co musisz dac zespołowi?
3. Lokalne różnice interesów (np. logistyka vs jakość) oraz globalny wspólny cel – zysk organizacji
4. Różnorodność członków zespołu jako najwiekszy potencjał
5. Transparentna komunikacja jako odżywka dla kreatywności członków zespołu
6. Schemat komunikacji – założenia i współczesna interpretacja
    - nadawca
    - odbiorca
    - kontekst
    - komunikat
    - kod
6. Newtonowski podejscie do komunikacji – analogia miedzy komunikatem-percepcją, a mechaniką płynów – ćwiczenie
7. Zarządzanie konfliktem w zespole - konflikt funkcyjny i dysfunkcyjny
8. Delegowanie odpowiedzialności i przeglad realizacji kroków elementarnych
9. Priorytetyzacja – pilne, ważne, ważne i pilne
10. Jak sprawić, żeby praca w twoim zespole była przygodą, a nie karą, również dla Ciebie?

     
 

Moduł II

(16h)

Narzędzia i metody zarzadzania jakością i doskonaleniu procesu

1. Systematyka narzędzi i technik zarządzania jakością
2. Pojęcie jakości i jego podstawowe składniki
3. Cykl PDCA a metody i techniki zarządzania jakością
4. Technika burzy mózgów jako podstawowa metoda generowania pomysłów
5. Menedżerskie techniki organizacji zespołów:
    ‐ Praca zespołowa,
    ‐ Koła jakości,
    ‐ Zespoły zadaniowe
6. Siedem klasycznych narzędzi zarządzania jakością
    ‐ Mapa procesu,
    ‐ Diagram Ishikawy,
    ‐ Analiza Pareto-Lorenza,
    ‐ Histogram,
    ‐ Wykres korelacji,
    ‐ Arkusz zbierania danych,
    ‐ Karty kontrolne (podstawy)
7. Siedem nowych narzędzi zarządzania jakością:
    ‐ Diagram pokrewieństwa,
    ‐ Diagram zależności,
    ‐ Drzewo decyzyjne,
    ‐ Diagram macierzowy,
    ‐ Macierz analizy danych,
    ‐ Diagram strzałkowy,
    ‐ Karta planowania procesu decyzyjnego
8. Metody analizy przyczyn źródłowych – Root Cause Analysis
    ‐ wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w identyfikacji przyczyn źródłowych
9. Podstawowe metody statystyczne w zarządzaniu jakością:
    ‐ Statystyki opisowe,
    ‐ Analiza graficzna danych: scatter plot, histogram, diagram korelacji
10. Kreatywne metody generowania pomysłów i rozwiązywania problemów:
    ‐ Warianty burzy mózgów,
    ‐ MetaPlan,
    ‐ Mapa myśli,
    ‐ Metoda Walta Disneya,
    ‐ Metoda 6 kapeluszy de Bono
11. Metoda rozwinięcia funkcji jakości QFD - interpretacja wymagań klienta (podstawy)

     
 

Moduł III

(8h)

Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem arkusza A3

1. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving
2. Dlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?
3. Problem Solving a cykl PDCA – podejście procesowe, metoda Kaizen, koncepcja San Gen Shugi
4. Ewolucja Problem Solving – przegląd stosowanych podejść w organizacjach (Toyota Practical Problem Solving, QRQC, Arkusz A3, Ford- Metoda 8D, DMAIC)
5. Wymagania klienta i jego satysfakcja – kim są nasi klienci?, jakie mają wymagania - VOC?, jak im sprostać?
6. Definiowanie problemu – skąd czerpać informacje o problemie?
7. Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
8. Raport A3 – elementy i etapy raportu A3:
    - Zidentyfikowanie problemu,
    - Zrozumienie obecnej sytuacji,
    - Cel - określenie stanu docelowego,
    - Analiza przyczynowo-skutkowa
    - Określenie środków zaradczych,
    - Plan działań,
    - Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,
    - Dalsze działania - standaryzacja,
9. Raport A3 jako narzędzie komunikacji w organizacji
10. Narzędzia wykorzystywane w Problem Solving w Raporcie A3:
    - praca zespołowa,
    - definiowanie problemu - 5W2H
    - SMART-ne definiowanie celu
    - mapa procesu,
    - burza mózgów – metoda generowania pomysłów,
    - diagram Ishikawy,
    - metoda 5 Why,
    - analiza Pareto-Lorenza
11. Metoda A3 – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody A3

     
    Egzamin kompetencyjny

 


Dodatkowe informacje

 

 

Certyfikat:

Szkolenie zakończone jest uzyskaniem Certyfikatu Problem Solving Team Leader nadawanego przez niezależną Jednostkę Certyfikującą TÜVPOL TÜV Thüringen.
Szkolenie objęte dodatkowym certyfikatem LQCert Certyfikowany Specjalista ds. rozwiązywania problemów w organizacji - realizowanym według tożsamego programu.


Forma szkolenia:

Szkolenie Problem Solving Team Leader ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech modułów. Czas trwania szkolenia to 4 dni po 8 godzin (32 godzin szkoleniowych).
Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranych modułach (na podstawie efektów kształcenia).


Koszt inwestycji:

2390 zł netto/osoba

W cenę wliczono:

 • Udział w szkoleniu
 • Certyfikaty
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Obiady
 • Przerwy kawowe

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja jesienna 2019
Problem Solving Team Leader 

Edycja wiosenna 2020
Problem Solving Team Leader 

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Moduł I: 25 listopad 2019, Kraków
Moduł II: 26-27 listopad 2019, Kraków
Moduł III: 28 listopad 2019, Kraków

Moduł I: 18 maj 2020, Kraków
Moduł II: 19-20 maj 2020, Kraków
Moduł III: 21 maj 2020, KrakówZapisz się na szkolenie

Zapisz sięna szkolenie

Kliknij i przejdź do strony zapisu

Odwiedź stronę dedykowaną

Problem Solving

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! 


Informacje o TÜVPOL TÜV Thüringen

Jednostka Certyfikująca Systemy i Personel TÜV Thüringen oferuje szeroki zakres usług w obszarze certyfikacji systemów zarządzania i personelu oraz innych wymagań branżowych zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Jednym z wielu elementów, które decydują o wyborze TUVPOL TÜV Thüringen przez Klientów jest jej międzynarodowy charakter oraz silna marka certyfikatów na światowym rynku.

Zewnętrzna Jednostka Certyfikująca TUV Thüringen 

Grupa TÜV Thüringen to ponad 100 lat tradycji w wyznaczaniu standardów. To doświadczeni auditorzy i szkoleniowcy działający w Europie, Azji i Afryce. Reprezentantem Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. w Polsce jest TÜVPOL Sp. z o.o. Jest częścią grupy TÜV Thüringen realizującej zadania z zakresu certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji personelu, szkoleń dla branży produkcyjnej i usługowej na całym świecie.


Naszych klientów zainteresowały także szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

   


   

                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005


Sprawdź termin szkolenia Certyfikowany Problem Solving Team Leader !

Zapisz się na szkolenie przez formularz zgłoszeniowy 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5