Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Zadzwoń: 570-650-005

Szkolenie Six Sigma Black Belt

Six Sigma jest skuteczną metodą obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie poziomu jakości produktów i zwiększeniu zadowolenia klienta. Metoda wywodzi się z międzynarodowych korporacji takich jak Motorola i General Electric i od wielu lat znajduje zastosowanie w doskonaleniu procesowym również w mniejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Six Sigma skupia się na poprawie poziomu jakości i obniżeniu kosztów w ujęciu biznesowym poprzez zastosowanie metod zarządzania jakością, produkcją oraz analiz i wnioskowania statystycznego.

Black Belt będący strategicznym liderem biznesu w przedsiębiorstwie posiada kompleksowe umiejętności metodyczno-interpersonalne pozwalające mu na skuteczne wykorzystanie narzędzi statystycznych, metod zarządzania oraz komunikację i efektywne zarządzanie zespołami Six Sigma. Szczegółowo znając algorytm DMAIC, potrafi identyfikować priorytetowe obszary do doskonalenia w przedsiębiorstwie, formułować cele w ujęciu biznesowym, nadzorować dobór właściwych uczestników zespołu i dobrać odpowiedni zestaw narzędzi statystycznych i metod zarzadzania umożliwiających skuteczną realizacje projektów doskonalących. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na interpretację wyników analiz uzyskanych przez członków zespołu, rozwiązywanie zaistniałych problemów w trakcie realizacji projektów i wsparcie członków zespołu (Green, Yellow i White Belt). Uczestnik szkolenia jest w pełni przygotowany do aktywnego prowadzenia i kierowania projektami Six Sigma oraz nadzoru nad pracą innych zespołów doskonalącego Six Sigma. Analizuje i ocenia zrealizowane projekty oraz raportuje ich wyniki najwyższemu kierownictwu.

Cykl szkoleń Six Sigma prowadzony jest przez doświadczonych trenerów będących certyfikowanymi Six Sigma Black Beltami oraz Six Sigma Master Black Beltami. Liczne ćwiczenia i prezentowane podczas szkolenia case study doskonale wpisują się w filozofię Six Sigma opartą na praktycznym działaniu.

Szkolenie Black Belt Six Sigma


Cel szkolenia   CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą, pojęciami Six Sigma oraz jej celami. Uczestnik szkolenia szczegółowo zapoznaje się z algorytmem DMAIC i opanowuje narzędzia i metody, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu. Uczestnik posiada kompleksowe umiejętności metodyczno-interpersonalne pozwalające mu na skuteczne wykorzystanie narzędzi statystycznych, metod zarządzania oraz komunikację i efektywne zarządzanie zespołami Six Sigma. Uczestnik szkolenia potrafi identyfikować priorytetowe obszary do doskonalenia w przedsiębiorstwie, nadzorować dobór właściwych uczestników zespołu, jasno precyzować cele oraz dobrać odpowiedni zestaw narzędzi statystycznych i metody zarzadzania umożliwiający skuteczną realizacje projektów doskonalących. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na interpretację wyników analiz uzyskanych przez członków zespołu, rozwiązywanie zaistniałych problemów w trakcie realizacji projektów i wsparcie członków zespołów doskonalących (Green, Yellow i White Belt). Uczestnik szkolenia jest w pełni przygotowany do aktywnego prowadzania i kierowania projektami Six Sigma oraz nadzoru nad pracą innych zespołów doskonalących Six Sigma. Analizuje i ocenia zrealizowane projekty oraz raportuje ich wyniki najwyższemu kierownictwu.


Profil uczestników 2   PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.

Six Sigma strona dedykowana 3

Korzyści   KORZYŚCI ZE SZKOLENIA 

 • Poznanie metodyki realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC,
 • Umiejętność identyfikowania priorytetowych obszarów do doskonalenia i selekcji projektów Six Sigma,
 • Umiejętność jasnego precyzowania celów i zadań dla poszczególnych uczestników projektu Six Sigma
 • Umiejętność dobierania odpowiednich zestawów narzędzi statystycznych i metod zarzadzania umożliwiających skuteczną realizacje projektów doskonalących.
 • Poznanie i umiejętność skutecznego zastosowania narzędzi statystycznych i metod zarządzania wykorzystywanych w każdym etapie cyklu DMAIC,
 • Umiejętność analizy zebranych danych z wykorzystaniem podstawowych statystyk i metod graficznej analizy danych,
 • Umiejętność interpretacji, opracowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA), zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu (DOE)
 • Umiejętność interpretowania uzyskanych wyników w poszczególnych fazach DMAIC
 • Umiejętność przeprowadzenia niezbędnych analiz z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (Excel)
 • Znajomość możliwych do zastosowania programów statystycznych wspierających analizy statystyczne (m.in. Minitab)
 • Kompleksowe umiejętności metodyczno-interpersonalne pozwalające na skuteczną komunikację, nadzór i efektywne zarządzanie zespołami Six Sigma.
 • Przygotowanie do samodzielnego kierowania zespołem w ramach realizowanego własnego projektu doskonalącego Six Sigma

 


Program szkolenia   PROGRAM SZKOLENIA SIX SIGMA BLACK BELT 

Moduł I - White Belt

1 dzień:
1. Podstawy metody Six Sigma
1.1. Historia powstania metody Six Sigma
1.2. Dowody skuteczności metody Six Sigma
2. Korzyści z wykorzystania Six Sigma
3. Efektywne wykorzystanie Six Sigma w organizacji – doskonalenie procesowe
4. Istota i cele Six Sigma
5. Koncentracja na kliencie – VOC-VOB-VOP-VOE
6. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS
7. Koszty złej jakości – COPQ i ukryta fabryka
8. Istota zmienności procesów
9. Six Sigma a inne metody doskonalenia jakości
10. Struktura organizacyjna projektów Six Sigma
11. Role i odpowiedzialności w projektach six sigma – six sigma belts
12. Prowadzenie projektów Six Sigma - algorytm DMAIC
12.1. Define
12.2. Measure
12.3. Analyze
12.4. Improve
12.5. Control
13. Cele i wyniki algorytmu DMAIC
14. Podstawowe narzędzia DMAIC – przegląd

Moduł II - Yellow Belt

2 dzień:
1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Definiowanie projektów - formalizacja problemów w ujęciu biznesowym i określanie celów i harmonogramu
1.3. Metoda 5W2H
1.4. Czynniki krytyczne dla satysfakcji klienta – CTS Tree
1.5. Mapa procesu
1.6. Diagram SIPOC
1.7. Warsztaty – faza Define

2. Measure
2.1. Typy danych - dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Zbieranie danych - arkusz zbierania danych
2.3. Podstawowe statystyki
2.4. Rozkłady statystyczne – rozkład normalny - poziom I
2.5. Miary jakości i wydajności Six Sigma - ppm, dpu, dpo , DPMO, Yield
2.6. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom I
2.7. Warsztaty – faza Measure

3. Analyze
3.1. Analiza graficzna (podstawowe wykresy prezentacyjne, wykresy rozproszenia, wykresy ramka-wąsy, histogramy itp.)
3.2. Diagram Ishikawy
3.3. Metoda 5Why
3.4. Analiza Pareto – Lorenza
3.5. Warsztaty – faza Analyze


3 dzień:

4. Improve
4.1 Generowanie rozwiązań
4.2 Zapobieganie błędom – poka yoke i elementy lean
4.3 Wdrażanie projektu – pilotaż i pełne wdrożenie
4.4 Warsztaty – faza Improve

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu - zmienność procesów
5.2. SPC (karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych) – poziom I
5.3. Ocena uzyskanych wyników i rezultatów biznesowych
5.4. Warsztaty – faza Control
6. Podsumowanie poziomu Yellow Belt

Moduł III - Green Belt

4 dzień
1. Define
1.1. Prowadzenie projektów Green Belt
1.2. Wybór projektu do realizacji
1.3. Podstawy komunikacji w projekcie – macierz RACI
1.4. Interpretacja głosu klienta - metoda diagramu macierzowego, QFD  i model Kano
1.5. Benchmarking wewnętrzny
1.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.7. Własny projekt Six Sigma - zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Wybór miar – czynniki krytyczne (CTQ Tree)
2.2. Plan zbierania danych (pomiaru)
2.3. Pobieranie próbek z procesu
2.4. Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego – MSA – poziom II
2.5. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych i atrybutywnych
2.6. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.7. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i projektowanie systemu pomiarowego

5 dzień:
3. Analyze
3.1. Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis (RCA)
3.2. Diagram pokrewieństwa
3.3. Diagram relacji
3.4. Diagram spaghetti
3.5. Rozkłady statystyczne ciągłe i dyskretne – rozkład normalny, rozkład t-studenta, rozkład Poissona i rozkład dwumianowy – poziom II
3.6. Badanie normalności rozkładu - testy nieparametryczne (K-S, Chi2, Shapiro-Wilka)
3.7. Wnioskowanie statystyczne i porównanie dwóch grup (testy t-Studenta,  testy dla proporcji)
3.8. Analiza regresji (regresja prosta i regresja logistyczna)
3.9. Analiza wariancji (ANOVA, MANOVA)
3.10. Planowanie eksperymentów - tradycyjne eksperymenty a metoda DOE – poziom I
3.11. Badanie zdolności procesu – zdolność krótkoterminowa i długoterminowa - poziom II

3.12. Narzędzia informatyczne w Six Sigma - Minitab i Excel itp
3.13. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
3.14. Własny projekt Six Sigma – dobór metod do analizy zebranych danych

             


6 dzień

4. Improve
4.1. Metody generowania rozwiązań (burza mózgów i jej odmiany)
4.2. Sposoby oceny i wyboru rozwiązań – analiza CBA
4.3. Pilotaż oraz pełne wdrażanie rozwiązań
4.4. Analiza ryzyka i projektowanie działań zaradczych (rozwiązań) - metoda FMEA
4.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
4.9. Własny projekt Six Sigma – dobór metody optymalizacji

5. Control
5.1. Wprowadzenie standardów – standardowa procedura operacyjna (SOP)
5.2. Visual Management – zastosowanie zarządzania wizualnego
5.3. Audyt rozwiązań (system, proces, wyrób/usługa)
5.4. Plany monitoringu i kontroli
5.5. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.6. SPC - karty kontrolne dla cech mierzalnych i atrybutywnych - symulacja
5.7. Zastosowanie kart specjalnych (Xi, MR, średniej ruchomej itp.)
5.8. Kontrola odbiorcza
5.9. Opracowanie planów reakcji (OCAP)
5.10. Ocena wyników i rezultatów biznesowych - zamknięcie projektu
5.11. Zastosowanie Six Sigma w projektowanie procesów -  Design for Six Sigma DFSS (DMADV, IDOV)
5.12. Narzędzia informatyczne – wykorzystanie Minitaba i Excela
5.13. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.14. Własny projekt Six Sigma – dobór metod monitoringu i standaryzacji w udoskonalonym procesie.
5.15. Podsumowanie narzędzi w fazie Control
6. Projekty Six Sigma - Ustalenie i prezentacja przez uczestników

Moduł IV - Black Belt
7 dzień

1. Zarządzanie projektem Six Sigma
1.1. Zarządzanie projektami – definicje, cechy i kluczowe parametry projektu.
1.2. Fazy cykl życia projektu na tle cyklu DMAIC
1.3. Struktura, role i uprawnienia zespołu projektowego Six Sigma
1.4. Zarządzanie zespołem projektowym - dobór członków zespołu projektowego i praca ze sponsorami projektu
1.5. Metody doboru tematów projektów, ich wyboru i weryfikacji
1.6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Six Sigma
1.7. Ocena rezultatów biznesowych projektu (NPV, ROI itp.)

2. Kreatywne rozwiązywanie problemów
2.1. Metody rozwiązywania problemów– przegląd metod stosowanych w organizacjach
2.2. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów - warsztaty
2.2.1.  Metoda burzy mózgów i jej odmiany
2.2.2.  Meta plan.
2.2.3.  Mapa myśli.
2.2.4.  Metoda Walta Disney’a.
2.2.5.  Metoda 6 kapeluszy de Bono.

8 dzień

3.1. Planowanie zespołu projektowego i dobór pracowników
3.1.1. Zasady doboru pracowników
3.1.2. Wybrane narzędzia selekcji
3.1.3. Ustalenie reguł organizujących pracę
3.1.4. Mity dotyczące pracy w zespole

3.2. Motywacja zespołu
3.2.1. Najważniejsze współczesne teorie motywacji i wnioski z nich płynące
3.2.2. Jak skutecznie motywować zewnętrznie
3.2.3. Jak uruchomić motywację wewnętrzną
3.2.4. Skrzynia motywatorów do użytku Black Belt’a

3.3. Metody rozwoju kompetencji pracowników
3.3.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
3.3.2. Rozwój pracowników w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego

3.4. Techniki efektywnej komunikacji w zespole projektowym
3.4.1. Techniki i narzędzia poprawiające skuteczność komunikacji
3.4.2. Dobre: wystąpienie, prezentacja, spotkanie oraz email
3.4.3. Udzielanie pochwały motywującej
3.4.4. Udzielanie informacji zwrotnej w oparciu o model FUKO
3.4.5. Storytelling

3.5. Konflikt i sytuacje niestandardowe w pracy zespołu
3.5.1. Przyczyny sytuacji niestandardowych
3.5.2. Model linii wody
3.5.3. Apteczka pierwszej pomocy - zasady postępowania w nagłych sytuacjach

3.6. Sprawna organizacja pracy zespołu
3.6.1. Narzędzia planowania pracy
3.6.2. Podejmowanie decyzji w zespole

9-10 dzień

4. Zaawansowane narzędzia statystyczne wykorzystywane w Six Sigma
4.1. Narzędzia statystyczne w cyklu DMAIC – przegląd
4.2. Miary jakości Six Sigma (DPU, DPO, DPMO, FPY, RTY, zdolność krótkoterminowa i długoterminowa)
4.3. Zaawansowane zagadnienia SPC i MSA - ocena zdolności procesów dla rozkładów innych niż normalne, zaawansowane i wielowymiarowe karty kontrolne Shewharta - karta EWMA, CUSUM, MA, T2 Hotellinga, metody analizy systemów pomiarowych – metoda średniej i rozstępów (ARM), metoda ANOVA (wersja z interakcją i bez interakcji), ocena zdatności w przypadku oceny alternatywnej, wyznaczanie i interpretacja współczynnika kappa Cohena, analiza specyficzne przypadków MSA
4.4. Dokładność ocen statystycznych – budowa przedziałów ufności
4.5. Wnioskowanie statystyczne – testy t-studenta, test Fishera, nieparametryczny test U Manna-Whitneya, funkcja mocy testu, wyznaczanie liczności próbki gwarantującej określony poziom dokładności wnioskowania.
4.6. Analiza korelacji i regresji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, wyznaczanie i interpretacja równania regresji liniowej (prostaregresji), regresja wieloraka, ocena błędów modelu, testy statystyczne.
4.7. Analiza wariancji (ANOVA i MANOVA) - jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji.
4.8. Analiza wariancji - formułowanie problemu, procedury rachunkowe, analiza wyników, zalety i ograniczenia metody, analizy normalności równości wariancji – (testy Bartletta, Hartleya), testy post-hoc do badania istotności różnic pomiędzy średnimi (test Fishera - NIR, wielokrotnych porównań Tukeya), analizy nieparametryczne –(test Kruskala-Wallisa, test Friedmana).
4.9 Wybrane zaawansowane metody statystyczne – analiza przeżycia (Weibulla), analiza regresji logistycznej, analiza kowariancji (ANCOVA)
4.10. Oprogramowanie dla metod statystycznych w Six Sigma – Excel, Minitab, Statistica - przykłady wykorzystania

5. Podsumowanie szkolenia na poziomie Black Belt

6. Test sprawdzający na poziomie Black Belt


Certyfikaty   CERTYFIKAT

Szkolenie objęte podwójną certyfikacją. Uczestnicy otrzymują dwa Certyfikaty Six Sigma Black Belt. Jeden wydawany przez LQcert, drugi wydawany przez partnera jednostki certyfikującej TUV. Dzięki temu kompetencje uczestników są potwierdzone uznawanym na całym świecie Certyfikatem. Certyfikaty wydawane są w wersji dwujęzycznej: polsko - angielskiej.


Forma szkolenia   FORMA SZKOLENIA

Szkolenie jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
Wykłady + intensywne warsztaty!


Trenerzy   TRENERZY
Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Projekt Six Sigma   Projekt zaliczeniowy

Kiedy zdobyłeś już potrzebną wiedzę i umiejętności, nadchodzi czas na przygotowanie własnego projektu Six Sigma Black Belt!
Jak to zrobić?
1. Zdecyduj, czy Twój projekt będzie oparty o proces z przedsiębiorstwa, w którym pracujesz, czy chciałbyś otrzymać niezbędne dane do egzaminu kompetencyjnego od nas.
2. Przystąp do działania!
3. Nie wiesz jak? Masz problem? Nasi eksperci będą przy Tobie! Możesz odbywac krótkie konsultacje po kolejnych fazach projektu.
4. Projekt gotowy? Przyszedł czas na jego obronę!
5. Powodzenia!
Warunkiem uzyskania Certyfikatu Black Belt jest pozytywny wynik z testu wiedzy oraz obrona projektu.
Zaliczenie testu w kolejnym terminie – gratis
Obrona projektu w innym terminie - gratis


Czas trwania   CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Pełne szkolenie trwa 80 godzin - 10 dni szkoleniowych po 8 godzin.
Moduł I + II + III + IV - Black Belt - trwa 10 dni

Szkolenie Six Sigma Black Belt stanowi I, II i III i IV moduł cyklu szkoleń Six Sigma.
Kolejny poziom: Lean Six Sigma Black Belt


Cena szkolenia   KOSZT INWESTYCJI

6990 zł netto/osoba


Cena obejmuje   W CENĘ WLICZONO 

 • Udział w 10-dniowym szkoleniu - 3 sesje szkoleniowe ( 3 dni + 3 dni + 4 dni)
 • Dwa certyfikaty Six Sigma Black Belt w tym jeden Partnera Jednostki Certyfikującej TUV w języku polskim i angielskim
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Dostęp do platformy e-learningowej
 • Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Black Belt
 • Lunch
 • Przerwy kawowe. 

Naszych klientów zainetersowały   TYLKO U NAS:

 • Za darmo przystąpisz do egzaminu w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Za darmo obronisz swój projekt Six Sigma w innym, wybranym przez Ciebie terminie
 • Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
 • Wszystko jest zawarte w cenie szkolenia!
 • Gratis masz u nas także podwójną certyfikację.

Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Partnera Jednostki Certyfikującej TUV
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów przez trenerów Black Beltów oraz Master Black Beltów.


Terminy szkoleń otwartych:

Edycja lato 2020
Six Sigma Black Belt
Edycja wakacje 2020 
Six Sigma Black Belt
Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

Brak miejsc

Sesja 1:  Moduł I-II: 11-12-13 maj, Kraków

Sesja 2: Moduł III: 3-4-5 czerwiec Kraków

Sesja 3: Moduł IV: 22-23-24-25 czerwiec, Kraków

Trwają zapisy

Sesja 1:  6-7-8-9-10 lipiec, Kraków

Sesja 2: 7-8-9-10 grudzień Kraków

 

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Terminy szkoleń otwartych:

Edycja Warszawa - Kraków  lato 2020 
Six Sigma Black Belt
Edycja Poznań - Kraków wiosna 2020 
Six Sigma Black Belt
Zapisz się na szkolenie

Terminy szkoleń 1

Terminy sprawdzisz także
w terminarzu szkoleń

 Trwają zapisy

Sesja 1:  Moduł I-II: 15-16-17 czerwiec, Warszawa

Sesja 2: Moduł III: 1-2-3 lipiec 2020, Warszawa

Sesja 3: Moduł IV: 7-8-9-10 grudzień, Kraków

 Zapisy zakończone

 Sesja 1:  Moduł I-II: 6-7-8 kwiecień, Poznań

Sesja 2: Moduł III: 27-28-29 maj, Poznań

Sesja 3: Moduł IV: 21-22-23-24 wrzesień, Kraków

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu


 


 
Cykl szkoleniowy Six Sigma

Szkolenie Six Sigma Black Belt stanowi I, II, III i IV moduł cyklu szkoleń z zakresu Six Sigma.

Szkolenie Black Belt Six Sigma

Kolejny poziom: Lean Six Sigma Black Belt

Szkolenie Six Sigma poziomy 2

Six Sigma - White belt >>> Six Sigma - Yellow Belt >>> Six Sigma - Green Belt >>>  Six Sigma - Black Belt >>> Lean Six Sigma
1 dzień              2 dni                 3 dni  4 dni 1 dzień

 
 
 


Zapisz się na szkolenieOdwiedź stronę dedykowaną Six SigmaZapytaj o szkolenie zamknięte

Zapisz sięna szkolenie

Przejdź do strony zapisu

Six Sigma strona dedykowana 2

Szkolenie zamknięte

Zorganizujemy szkolenie 
w Twojej siedzibie! Naszych klientów zainetersowały   Naszych klientów zainteresowały również szkolenia:


Six Sigma strona dedykowana 3 Problem Solving 1 Audytor i pełnomocnik 1 Automotive 1 Lean Manufacturing 1

 
 


                  Formularz kontaktowy

    Masz pytania?
    Przejdź do formularza zapytań

  Kontakt  

  Kontakt
  Lynsky Solutions Sp. z o.o.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  570 650 005

 


 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj najwyższą jakość. Rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Odwiedź nas: Kraków, ul. Rydlówka 5