Szkolenie Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Koszt inwestycji1590 zł netto / osoba

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu.

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania, to przedstawiciel kierownictwa, który nadzoruje wdrożony system zarządzania. Pełnomocnik czuwa nad zapewnieniem wdrożenia, utrzymania, prawidłowego działania i doskonalenia wszystkich elementów systemu oraz przedstawia najwyższemu kierownictwu raporty z funkcjonowania systemu. Konieczność powołania pełnomocnika w firmie jest wymagane przez normę. Norma określa również jego uprawnienia i obowiązki.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Umiejętność planowania, przeprowadzania audytu oraz dokumentacji wyników z audytu.
 • Znajomość zasad wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015.
 • Umiejętność opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Przyszli audytorzy wewnętrzni i pełnomocnicy, pracownicy działów jakości, kierownictwa oraz wszystkie osoby, chcące zdobyć wiedzę dotyczącą audytowania oraz wymagań normy.

Program szkolenia

Program szkolenia
Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Dzień 1
Moduł I (6h) – Wymagania ISO 9001:2015

 1. Omówienie terminologii normy ISO 9001:2015
 2. Omówienie struktury normy: HLS
 3. Zmiany: ISO 9001:2009 a ISO 9001:2015
 4. Omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015
 5. Podejście procesowe
 6. Cykl PDCA: Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj
 7. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
 8. Kontekst organizacji
 9. Podejście bazujące na ryzyku
 10. Analiza ryzyka
 11. Ryzyko w audycie – zarządzanie programem audytów, działania audytowe
 12. Wdrażanie wymagań ISO 9001:2015
 13. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Wymagania ISO 9001:2015


Dzień 2

Moduł II (6h) – Warsztaty Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015

 1. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – kogo dobierać jako audytujących i audytowanych,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – zasady prowadzenia badania na miejscu,
  – dobór próby do badania audytowego,
  – audyt w kontekście podejścia procesowego,
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
  – wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności
  – działania korygujące i zapobiegawcze,
  – skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
 5. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 6. Prowadzenie wywiadów audytowych
 7. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001

Moduł III (4h) – Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

 1. Rola, zadania i zakres obowiązków Pełnomocnika podczas wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
 2. Etapy wdrażania SZJ, czyli od czego zacząć?
 3. Praca zespołowa. Narzędzia rozwiązywania problemów
 4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością:
  – etapy wdrażania,
  – korzyści z wdrożenia SZJ
 5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
 6. Organizacja przeglądu zarządzania.
 7. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
 8. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Pełnomocnik ISO 9001:2015
certyfika szkolenia

CERTYFIKATY

Audytor i Pełnomocnik ISO 9001:2015 – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 6 godzin + 10 godzin

1 dzień – 6 godzin
2 dzień – 10 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trenerka Agnieszka lub Joanna. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Bardzo przystępne przekazywanie wiedzy przez prowadzącego, z bogatą wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Bardzo przyjazna atmosfera szkolenia.

Merytoryczne szkolenie, świetne i przystępne.

Merytoryczne przygotowanie osoby prowadzącej. Teoria była popierana osobistym doświadczeniem prowadzącego. Bogate materiały.

Kompetentni trenerzy.

Interakcje prowadzącego z uczestnikami oraz bardzo pozytywna atmosfera.

Informacje poparte przykładami, przyjazna atmosfera.

Duża ilość przydatnych informacji.

Forma przekazu; przykłady; atmosfera na szkoleniu.

Profesjonalizm i wiedza prowadzącego.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem