Szkolenie FMEA konstrukcji i procesu dFMEA i pFMEA

Koszt inwestycji1990 zł netto / osoba

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.

Dzięki metodzie dFMEA i pFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis), możemy ciągle doskonalić wyrób i proces, poprzez poddawanie go kolejnym analizom. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest wprowadzanie nowych poprawek i rozwiązań, skutecznie eliminujących źródła wad oraz dostarczających nowych pomysłów, ulepszające właściwości wyrobu. dFMEA i pFMEA jest wykorzystywane do wyrobów i procesów o różnym stopniu złożoności, zarówno w produkcji masowej, jak i jednostkowej.

FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu ją w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów.

Szkolenie jest realizowane według wytycznych wspólnego podejścia AIAG i VDA.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
FMEA konstrukcji i procesu dFMEA i pFMEA

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się, jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA konstrukcji i procesu, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka, z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie wymagań FMEA, w powiązaniu z wymogami IATF 16949 i APQP.
 • Poznanie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia wyrobu i procesu.
 • Umiejętność wykonania kompletnej analizy FMEA wyrobu i procesu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA, pracownicy firm, wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym SZJ IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów.

Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • dekompozycja systemu (system | podsystem | komponent),
 • analiza funkcjonalna,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli, w zależności od scenariusza,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA, przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • wykonywanie analiz dFMEA i pFMEA, na podstawie symulowanego procesu, z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach).

Istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia FMEA z warsztatami realizowanymi na wybranym procesie klienta.

Program szkolenia

Program szkolenia
FMEA konstrukcji i procesu dFMEA i pFMEA

 1. FMEA – idea, zakres stosowania i cele (FMEA w cyklu PDCA)
 2. Rodzaje FMEA:
  – FMEA konstrukcji (dFMEA)
  – FMEA procesu (pFMEA)
 3. Organizacja zespołu FMEA – niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół
 4. Koncepcja System – Podsystem – Komponent (dFMEA)
 5. Powiązania metody FMEA – APQP, dFMEA a pFMEA, Control Plan
 6. Dobre praktyki, ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA – bazy wiedzy i korzystanie z doświadczenia zespołu
 7. Dane wejściowe do dFMEA: dekompozycja systemu, analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji, dane o problemach (wykres Pareto-Lorenza)
 8. Dane wejściowe do pFMEA: dane dotyczące niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu, mapa procesu
 9. Etapy przeprowadzania analizy dFMEA i pFMEA
 10. Dekompozycja systemu i analiza funkcjonalna – identyfikacja struktury, oddziaływań między elementami systemu oraz funkcji
 11. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:
  – mapa procesu,
  – diagram Ishikawy,
  – 5Why,
  – analiza Pareto-Lorenza
 12. Analiza jakościowa wad:
  – formułowanie wad,
  – szukanie przyczyn wad,
  – badanie skutków wad,
  – identyfikacja środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie – detection and prevention),
  – identyfikacja charakterystyk specjalnych
 13. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition):
  – O (R – Częstość – Ryzyko wystąpienia – Occurrence),
  – D (W- Wykrywalność – Detection),
  – S (Z – Znaczenia wady dla klienta – Szkodliwości – Severity)
 14. Analiza ilościowa wad:
  – oszacowanie czynników ryzyka,
  – wyznaczenie krytyczności wad,
  – wyznaczanie współczynników RPN, SOD i innych
 15. Określenie priorytetów działań, według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
 16. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
 17. Warianty formularzy FMEA, według wytycznych AIAG 4th Edition
 18. Analiza studium przypadku (case study)
 19. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA, na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
 20. Podsumowanie, pytania i test
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie pFMEA i dFMEA wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Adam, Karol lub Wojciech. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Szkolenie było w formie warsztatu; ciągła dyskusja; możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Materiały szkoleniowe i elastyczność trenera.

Dobra komunikacja i czytelne przykłady.

Bardzo profesjonalne i merytoryczne prowadzenie szkolenia.

Spojrzenie z innej perspektywy na dane zagadnienia.

Konkretnie i rzeczowo.

Dużo metod i narzędzi oraz przykładów z życia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem