Szkolenie FMEA procesu w praktyce

Koszt inwestycji1490 zł netto / osoba
Online 1390 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – czyli analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka). Jej celem jest konsekwentne i systematyczne identyfikowanie potencjalnych wad produktu lub procesu, a następnie ich eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka z nimi związanego.

Dzięki metodzie pFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis), możemy ciągle doskonalić proces, poprzez poddawanie go kolejnym analizom. Na podstawie uzyskanych wyników, możliwe staje się wprowadzenie nowych poprawek i rozwiązań, skutecznie eliminujących źródła wad oraz dostarczających nowych pomysłów, ulepszających właściwości wyrobu. pFMEA jest wykorzystywane do procesów o różnym stopniu złożoności, zarówno w produkcji masowej, jak i jednostkowej.

FMEA popularność zyskała dzięki włączeniu jej w wymagania AIAG w branży motoryzacyjnej. Stanowi integralną część procesu zapewnienia jakości APQP, tworząc spójny i zintegrowany zestaw dokumentów.

Szkolenie jest realizowane według wytycznych wspólnego podejścia AIAG i VDA.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
FMEA procesu w praktyce

Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody pFMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się, jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka, z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymogami IATF 16949 i APQP.
 • Poznanie wytycznych, zgodnie z nowym wspólnym podejściem AIAG i VDA.
 • Poznanie praktycznych możliwości zastosowania analizy FMEA do oceny i doskonalenia procesu.
 • Umiejętność wykonania kompletnej analizy FMEA procesu.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA, pracownicy firm, wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym SZJ IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Szkolenie organizowane jest w formie praktycznych warsztatów, dzięki którym na każdym etapie szkolenia podawane są konkretne rozwiązania możliwych do wystąpienia problemów.
Ćwiczenia obejmują następujące etapy:

 • skuteczna praca zespołu FMEA,
 • szacowanie czynników ryzyka,
 • określanie wad, przyczyn i rodzajów kontroli, w zależności od scenariusza,
 • analiza przypadków dla rzeczywistych analiz FMEA przeprowadzonych w różnych organizacjach,
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących a ich wpływ na czynniki ryzyka,
 • kompletne wykonywanie pFMEA, na podstawie symulowanego procesu z wykorzystaniem technik wspomagających (praca zespołowa w małych grupach),
 • istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia FMEA z warsztatami realizowanymi na wybranym procesie klienta.
Program szkolenia

Program szkolenia
FMEA procesu w praktyce

 1. FMEA – idea, zakres stosowania, cele i korzyści (FMEA w cyklu PDCA)
 2.  Rodzaje FMEA:
  – FMEA konstrukcji (dFMEA),
  – FMEA procesu (pFMEA)
 3. Organizacja zespołu FMEA – niezbędne zasoby i interdyscyplinarny zespół
 4. Powiązanie metody FMEA – APQP, Control Plan.
 5. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie arkuszem FMEA – bazy wiedzy, korzystanie z doświadczenia
 6. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA (FMEA procesu)
 7. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
 8. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA:
  – mapa procesu,
  – diagram Ishikawy,
  – 5Why,
  – analiza Pareto-Lorenza
 9.  Analiza jakościowa wad:
  – formułowanie wad,
  – szukanie przyczyn wad,
  – badanie skutków wad,
  – identyfikowanie środków kontrolnych (wykrywanie a zapobieganie – detection and prevention),
  – identyfikowanie charakterystyk specjalnych
 10. Dobór czynników ryzyka, według wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition):
  – R (Częstość – Ryzyko wystąpienia – Occurrence – O),
  – W (Wykrywalność – Detection – D),
  – Z (Znaczenia wady dla klienta – Szkodliwości – Severity – S)
 11.  Analiza ilościowa wad:
  – oszacowanie czynników ryzyka,
  – wyznaczenie krytyczności wad,
  – wyznaczanie współczynników RPN, SOD i innych
 12. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
 13. Działania doskonalące/naprawcze – plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
 14. Warianty formularzy FMEA według wytycznych AIAG 4th Edition
 15. Analiza studium przypadku (case study)
 16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA, na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
 17. Podsumowanie, pytania i test
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Specjalista ds. FMEA – rejestrowany Certyfikat LQcert wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Marek lub Karol. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zdolność trenera do zainteresowania grupy nawet trudnymi i ciężkimi zagadnieniami.

Profesjonalizm oraz kreatywność trenera.

Informacje merytoryczne, sposób prowadzenia też.

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia.

Trener posiada dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem