single trainning banner

Szkolenie SPC Statystyczne Sterowanie Procesem z Excelem

Koszt inwestycji1890 zł netto / osoba
Online 1790 zł netto / osoba

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jest jednym z najstarszych, najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych narzędzi statystycznych w zarzadzaniu jakością. SPC odpowiada na kluczowe pytania, dotyczące możliwości spełnienia wymagań klienta, czyli ocenę zdolności procesu do spełnienia oczekiwań (wskaźniki zdolności procesu) oraz monitorowania zmienności procesu w czasie (karty kontrolne Shewharta).

Monitorowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem SPC, daje możliwość szybkiego wykrywania problemów i możliwości zakłócenia przebiegu procesu. Dzięki podjętym na podstawie sygnałów z karty kontrolnej działaniom, pozwala na utrzymanie stabilności procesu, jego doskonalenie, co przyczynia się do zapobiegania występowania niezgodności w danym procesie.

Podczas szkolenia ćwiczenia wykonywane są przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel.

To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA. Sprawdź więcej: szkolenie SPC i MSA

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
SPC Statystyczne Sterowanie Procesem z Excelem

Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami, czyli kontroli procesów za pomocą narzędzi statystycznych. Uczestnicy dowiadują się, jak oceniać zdolność procesu, za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu – względem granic specyfikacji. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, dzięki czemu uczestnicy tworzą i otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie metodologii SPC oraz umiejętność zastosowania jej w praktyce.
 • Umiejętność oceny zdolności procesu.
 • Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników.
 • Umiejętność monitorowania procesu za pomocą kart kontrolnych.
 • Umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w SPC.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości, produkcji, inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kierownicy, brygadziści, liderzy, mistrzowie oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką SPC.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel, dzięki czemu uczestnicy tworzą i otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy:

 • tworzenie kart kontrolnych,
 • interpretacja wyników,
 • wyznaczanie wskaźników zdolności procesu.
Program szkolenia

Program szkolenia
SPC Statystyczne Sterowanie Procesem z Excelem

To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA. Sprawdź więcej: szkolenia SPC i MSA

 1. SPC a współczesne systemy zarządzania jakością – rola i znaczenie
 2. Zmienność procesów i ich tolerancja – wpływ na parametry wyrobów
 3. Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
 4. Typy danych – dane mierzalne i atrybutywne
 5. Podstawowe statystyki w SPC – statystyczny opis tendencji centralnej i zmienności procesu oraz metody prezentacji graficznej zmienności (box-whisker, histogram, scatterplot itp.):
  – podstawowe statystyki w SPC – ćwiczenia
 6.  Rozkłady statystyczne – analiza rozkładu normalnego, badanie normalności rozkładu:
  – rozkłady statystyczne – ćwiczenia
 7. Zdolność procesu:
  – badanie zdolności procesu i maszyn,
  – wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk,
  – wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja,
  – zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm)
 8. Karty kontrolne:
  – zasady funkcjonowania,
  – konstrukcja kart kontrolnych
 9. Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych):
  – zastosowanie kart kontrolnych: (karta X – średnie i R,
  karta X – średnie i S, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji, karta ruchomego rozstępu i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u))
 10. Dobór kart kontrolnych – metody próbkowania (wielkość i częstość)
 11. Interpretacja uzyskanych, za pomocą kart kontrolnych, wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).
 12. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych
 13. Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie
 14. Zasady wdrażania metod SPC

To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA.

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie SPC Statystycznego Sterowania Procesem wydawany przez Lynsky Solutions

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin – 2 dni po 8 godzin
To szkolenie możesz zrealizować także w konfiguracji Szkolenie SPC + MSA.

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek lub Bartek. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone;
czytelne i zrozumiałe materiały.

Ogrom wiedzy i łatwe jej przekazanie, pomoc w wytłumaczeniu.

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie.

Komunikacja prowadzącego szkolenie z uczestnikami.

Podawane praktyczne przykłady do teoretycznych zagadnień.

Czytelne i dokładne omówienie problemu.

Dobre przygotowanie prowadzącego, umiejętne przekazanie wiedzy.

Jasny przekaz tłumaczony krok po kroku.

Dobry i obrazowy sposób przekazywania wiedzy.

Zrozumiałe, wyjaśnione zagadnienia.

Komunikacja i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem