Szkolenie SPC i MSA z Excelem

Koszt inwestycji2890 zł netto / osoba
Online 2790 zł netto / osoba

Teraz to szkolenie zrealizujesz także w formule online na żywo.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Szkolenia online Lynsky Solutions

Poznaj jedno z najstarszych, najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych narzędzi statystycznych w zarządzaniu jakością, czyli statystyczne sterowanie procesem (SPC). SPC odpowiada na pytania dotyczące możliwości spełnienia wymagań klienta. Kluczowymi elementami są ocena zdolności procesu do spełnienia oczekiwań (wskaźniki zdolności procesu) oraz monitorowanie zmienności procesu w czasie za pomocą kart kontrolnych Shewharta. Narzędzia statystyczne umożliwiają przedsiębiorstwom identyfikowanie wczesnych sygnałów dotyczących problemów w procesach produkcyjnych lub usługowych. Szkolenie SPC czy MSA to niezbędny kurs dla wszystkich pracowników zaangażowanych w zarządzanie procesami produkcyjnymi i jakościowymi.

Znaczenie analizy systemów pomiarowych (MSA)

MSA (Measurement System Analysis), czyli analiza systemów pomiarowych, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że dane zebrane w procesie kontroli jakości są precyzyjne i wiarygodne. Poprzez ocenę powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego MSA pozwala na ustalenie, czy różnice w wynikach pomiarów wynikają z błędów pomiaru, czy rzeczywistej zmienności procesu. Szkolenie MSA zapewnia zrozumienie tych aspektów i podnosi świadomość, jak kluczowa jest analiza systemu pomiarowego w całym procesie zarządzania jakością.

Zastosowanie Excela w SPC

Podczas szkoleń praktycznych często wykorzystuje się arkusze kalkulacyjne takie jak Excel, aby nauczyć uczestników, jak efektywnie zbierać i analizować dane statystyczne. Excel to narzędzie, które umożliwia szybkie przetwarzanie danych oraz tworzenie zaawansowanych wykresów, co jest kluczowe przy monitorowaniu procesów w ramach SPC. Uczestnicy szkoleń uczą się, jak stosować różne narzędzia, techniki i jak interpretować wykresy kontrolne, co zwiększa ich kompetencje w zarządzaniu jakością na każdym etapie procesu produkcyjnego lub usługowego.

To szkolenie możesz także zrealizować w cyklu szkoleniowym Automotive Expert

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
SPC i MSA z Excelem

Szkolenie pokazuje możliwości zastosowania w przedsiębiorstwie metod statystycznego sterowania procesami, czyli kontroli procesów za pomocą narzędzi statystycznych oraz analizy systemów pomiarowych MSA. Uczestnicy dowiadują się, jak oceniać zdolność procesu za pomocą współczynników, monitorować proces używając kart kontrolnych Shewharta, obserwować prawidłowość przebiegu procesu oraz jego odchylenia od standardu – względem granic specyfikacji. Dowiadują się, jak oceniać systemy pomiarowe i sprawować nad nimi nadzór. Nabywają także umiejętność przeprowadzania testu R&R, pozwalającego sprawdzić powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, dzięki czemu uczestnicy tworzą i otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Poznanie metodologii SPC i MSA oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność oceny zdolności procesu oraz oceny systemu pomiarowego.
 • Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników.
 • Umiejętność monitorowania procesu za pomocą kart kontrolnych.
 • Umiejętność badania powtarzalności i odtwarzalności.
 • Umiejętność praktycznego zastosowania MSA w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętność wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w SPC i MSA.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy działów jakości, produkcji, inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kierownicy, brygadziści, liderzy, mistrzowie oraz wszystkie osoby, zainteresowane tematyką SPC i MSA.

Warsztaty i ćwiczenia

Warsztaty i ćwiczenia

Ćwiczenia wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel, dzięki czemu uczestnicy tworzą i otrzymują gotowe narzędzia do dalszej pracy:

 • tworzenie kart kontrolnych,
 • interpretacja wyników,
 • wyznaczanie wskaźników zdolności procesu,
 • R&R, bias, Kappa
Program szkolenia

Program szkolenia
SPC i MSA z Excelem

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

 1. SPC a współczesne systemy zarządzania jakością – rola i znaczenie
 2. Zmienność procesów i ich tolerancja – wpływ na parametry wyrobów
 3. Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
 4. Typy danych – dane mierzalne i atrybutywne
 5. Podstawowe statystyki w SPC – statystyczny opis tendencji centralnej i zmienności procesu oraz metody prezentacji graficznej zmienności (box-whisker, histogram, scatterplot, itp.):
  – podstawowe statystyki w SPC – ćwiczenia
 6. Rozkłady statystyczne – analiza rozkładu normalnego, badanie normalności rozkładu:
  – rozkłady statystyczne – ćwiczenia
 7. Zdolność procesu:
  – badanie zdolności procesu i maszyn,
  – wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk,
  – wyznaczanie wskaźników i ich interpretacja,
  – zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji (ppm)
 8. Karty kontrolne:
  – zasady funkcjonowania,
  – konstrukcja kart kontrolnych
 9. Typy kart kontrolnych (dla cech mierzalnych i atrybutywnych):
  – zastosowanie kart kontrolnych: (karta X – średnie i R,
  karta X – średnie i S, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji, karta ruchomego rozstępu i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u))
 10. Dobór kart kontrolnych – metody próbkowania (wielkość i częstość)
 11. Interpretacja uzyskanych, za pomocą kart kontrolnych, wyników (sygnały, sekwencje punktów, strefy).
 12. Zasady obliczania współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych
 13. Analiza wybranych przypadków klasycznych i szczególnych sytuacji w procesie
 14. Zasady wdrażania metod SPC

 

Analiza Systemów Pomiarowych (MSA)

 1. Wprowadzenie do MSA:
  – znaczenie danych,
  – zmienne pomiarowe,
  – skale pomiarowe
 2. Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zmienność procesu – niedokładność pomiarów i zmienność w procesach
 3. Przygotowanie systemu zbierania danych i planu pomiaru
 4. Błędy pomiaru:
  – bias,
  – liniowość,
  – stabilność,
  – powtarzalność,
  – odtwarzalność,
  – wyznaczanie innych wskaźników dla systemu pomiarowego
 5. Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego:
  – Gage R&R dla cech mierzalnych,
  – Gage R&R dla cech atrybutywnych
 6. Zdolność urządzenia pomiarowego – wskaźniki Cg i Cgk
 7. Sposoby doskonalenia systemu pomiarowego
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie SPC Statystycznego Sterowania Procesem i MSA Analizy Systemów Pomiarowych wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

24 godziny – 3 dni po 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Radek lub Marcin. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Przytaczanie ciekawych przykładów, w celu zobrazowania teorii.

Realne zastosowanie modelów statystycznych SPC i MSA.

Przygotowanie trenera, potrafi odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Angażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu.

Adekwatne treści szkolenia, bardzo dobry prowadzący.

Pokazanie zastosowania omawianych kwestii w praktyce.

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie.

Dużo narzędzi oraz sposobów ich zastosowania w praktyce.

Ćwiczenia praktyczne i zadania; sposób przekazywania informacji.

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem