Warsztaty doskonalące Audytorów Wewnętrznych ISO 9001

Koszt inwestycji890 zł netto / osoba

Audytor wewnętrzny przeprowadza w przedsiębiorstwie audyty wdrożonych systemów. Określa, czy systemy te są zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdrożone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbiera potrzebne dowody z audytu i gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania raportu.

Przeprowadzenie audytu pozwala poznać zarówno silne, jak i słabe strony przedsiębiorstwa, przy czym dla słabych konieczne jest wskazanie odpowiednich działań naprawczych, czyli korygujących i zapobiegawczych.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
Warsztaty doskonalące Audytorów Wewnętrznych ISO 9001

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego audytowania, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Uczestnicy dowiedzą się, jak sporządzać pytania kontrolne, określać cele audytów, dokumentować niezgodności oraz interpretować obserwacje z audytów, w stosunku do wymagań normy.

Program szkolenia

Program szkolenia
Warsztaty doskonalące Audytorów Wewnętrznych ISO 9001

 1. Wytyczne dotyczące audytowania wg normy ISO 19011
 2. Audyt wewnętrzny:
  – rodzaje audytów,
  – precyzyjne określanie celu audytu
 3. Planowanie i przygotowanie do audytu:
  – program audytów,
  – plan audytu,
  – kogo dobierać jako audytujących i audytowanych,
  – opracowywanie list kontrolnych
 4. Przeprowadzenie audytu i dokumentowanie wyników audytu:
  – zasady prowadzenia badania na miejscu,
  – dobór próby do badania audytowego,
  – audyt w kontekście podejścia procesowego,
  – interpretacja obserwacji z audytów stosunku do wymagań normy,
  – definicja i identyfikacja niezgodności,
  – formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
  – wymagania związane z dokumentowaniem niezgodności,
  – działania korygujące i zapobiegawcze,
  – skuteczne przekazywanie ważności i konieczności wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych po audycie
 5. Wymagania stawiane audytorom Systemów Zarządzania Jakością
 6. Prowadzenie wywiadów audytowych
 7. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Audyt Wewnętrzny ISO 9001
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Audytorzy systemów zarządzania jakością ISO 9001, osoby zainteresowane prowadzeniem audytów oraz rozwojem swoich umiejętności w tym kierunku, kandydaci na audytorów wewnętrznych.

certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie doskonalenia audytowania wewnętrznego ISO 9001, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

6 godzin – 1 dzień

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Joanna lub Agnieszka. Sprawdź ich doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Wysoka wiedza prowadzących i ich przygotowanie

Dużo narzędzi, ich zastosowanie w praktyce

Dużo przykładów praktycznych

Nowatorskie podejście

Warsztaty, luźna atmosfera

Dużo przykładów i praktyki

Wiele ćwiczeń praktycznych

Wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone, czytelne i zrozumiałe materiały

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem