Szkolenie WCM - World Class Manufacturing

Koszt inwestycji1990 zł netto / osoba

World Class Manufacturing, czyli Produkcja Klasy Światowej, to zintegrowany model zarządzania, bazujący na systemie TPS (Toyota Production System) oraz koncepcji Lean Manufacturing. Założeniem modelu jest ciągłe doskonalenie działań realizowanych w obrębie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa, tak, aby osiągnąć światowy poziom konkurencyjności.

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
WCM - World Class Manufacturing

Poznanie modelu zarządzania WCM – World Class Manufacturing oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi wykorzystywanych w World Class Manufacturing.

korzysci ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość modelu koncepcji WCM.
 • Znajomość zasad działania modelu WCM, określanie celów i stosowanie KPI.
 • Umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi Lean Manufacturing oraz technik analizowania problemów i optymalizacji procesów, wykorzystywanych w koncepcji WCM.
PROFIL UCZESTINKÓW

Profil uczestników

Pracownicy przedsiębiorstw z wdrożonym lub planowanym wdrożeniem World Class Manufacturing oraz wszyscy zainteresowani tematyką WCM.

Program szkolenia

Program szkolenia
WCM - World Class Manufacturing

 1. Wprowadzenie do WCM
 2. Bazowe koncepcje World Class Manufacturing:
  2.1.TIE – Total Industrial Engineering
  2.2. TQC – Total Quality Control
  2.3. TPM – Total Productive Maintenance
  2.4. JIT – Just In Time
 3. Model, cele WCM, filary techniczne i zarządcze
 4. Kryteria ustalania celów zgodnie z metodologią WCM
  4.1.Model SMART
  4.2. Matryca celów PQCDSME
 5. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI i ich rola w metodologii WCM
 6. Master Plan procesu wdrażania metodologii WCM w organizacji
 7. Poziomy zaawansowania wdrożenia metodologii WCM
 8. Korzyści dla organizacji z wdrożenia metodologii WCM
 9. Narzędzia Lean Manufacturing wykorzystywane w metodologii WCM: 5S, Zarządzanie Wizualne, Poka Yoke, Kaizen, SMED, Praca standaryzowana, OPL
 10. Techniki analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM: 5Why, 5W+2H, Pareto, diagram Ishikawy, mapa procesu, Kaizen Blitz, Kobetsu Kaizen, VSM, QFD, FMEA, diagram SIPOC
certyfika szkolenia

CERTYFIKAT

Rejestrowany Certyfikat LQcert potwierdzający zdobyte kompetencje w zakresie WCM- World Class Manufacturing, wydawany przez Lynsky Solutions.

forma szkolenia

FORMA SZKOLENIA

Warsztatowa: połączenie zajęć teoretycznych oraz licznych ćwiczeń praktycznych.

czas trwania szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

1 dzień – 8 godzin

TRENER

TRENER

To szkolenie poprowadzi trener Mariusz. Sprawdź jego doświadczenie tutaj: Specjaliści Lynsky Solutions

Opinie uczestników

Zebranie wszystkich materiałów w całość i systematyczne zwiększanie zakresu szkolenia na wyższy poziom trudności

Oparte na dowodach, treści merytoryczne

Szkolenie było w formie warsztatu, ciągłą dyskusja, możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń

Informacje przekazywane bardzo dobrze, dobra komunikacja w trakcie szkolenia

Trener posiada dużą wiedzę i doświadczenie praktyczne

Uczestnictwo w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Egzamin
Certyfikat
Obiady
Przerwy kawowe ze słodkim poczestunkiem